Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymas ir sutvarkymas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Karaliaus Mindaugo pr. 50 ir 50A, Kaunas 44334, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Virš 60 projektų
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Vandens telkinių būklės gerinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 348.876,85 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 38.763,90 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas - siekiant atkurti ir pagerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę ir cheminę būklę bei sutvarkyti Kauno miesto centrinėje dalyje esančią rekreacinę teritoriją - Nemuno salą, išvalyti ir sutvarkyti Nemuno salos kanalą (senvagę), t.y. išvalyti Nemuno upės dugno atkarpą tarp Nemuno salos ir dešiniojo upės kranto, užtikrinti vandens pratekėjimą minėtoje atkarpoje ir sutvarkyti su šia upės atkarpa besiribojančius salos krantus.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas padėjo įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos Nr. K(2007)3738 2.2.1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ 4 uždavinį „Paskatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms“. Geresnės aplinkos kokybės buvo siekiama gerinant vandens telkinio būklę, sutvarkant ir išvalant užterštas teritorijas. Pagrindinis strateginis vandens telkinių apsaugos ir racionalaus naudojimo tikslas (vandensaugos tikslas) užtikrinti, kad visi vandens telkiniai (paviršiaus ir požeminiai) iki 2015 metų būtų geros ekologinės būklės. Projektas padėjo įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2.2.1.4. uždavinio priemonės VP3 1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“ tikslą - gerinti paviršinių vandens telkinių ekologinę ir (arba) cheminę būklę. Projekto prisidėjimas matuojamas išvalytų vandens telkinių skaičiumi ir jų plotu.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kaunas.lt/popup2.php?item_id=1973
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
5
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Įgyvendinus projektą buvo sutvarkyta viena vertingiausių ekologiniu – rekreaciniu požiūriu zonų miesto centrinėje dalyje – Nemuno salos kanalas (senvagė). Ja nuo šiol galės džiaugtis ne tik miesto gyventojai, bet ir svečiai. Projekto įgyvendinimo metu buvo išvalytas kanalas, pašalintas ir utilizuotas dumblas bei sutvarkytos pakrantės. Buvo atstatyta pažeista Nemuno salos kanalo (senvagės) ekosistema ir užtikrintas didesnis vandens pratekamumas. Išvalytas 1 vandens telkinys - Nemuno salos kanalas (senvagė), išvalyto vandens telkinio plotas - 4,63 ha; pašalintas ir utilizuotas dumblas - 20317 m3; sutvarkytas pažeistos pakrantės plotas - 2775 m2. Senvagės išvalymu bus pasiekti ilgalaikiai tęstiniai rezultatai: išvalytas kanalo dugnas nuo kenksmingo dumblo ir užtikrintas didesnis kanalo pratekamumas, todėl po išvalymo kanalo gerą būklę palaikys ir pati gamta. Po projekto įgyvendinimo Kauno m. savivaldybė įsipareigojo vykdyti senvagės priežiūros darbus, kurie apima periodinius vandens kokybės tyrimus ir ekosistemų monitoringą, pakrančių tvarkymą (šalinami naujai užaugę augalai ir menkavertė augmenija priekrantėse).
Nuorodos į projekto rezultatus http://lt.lt.allconstructions.com/portal/index/article/14639/kauno-miesta-puos-sutvarkytas-nemuno-salos-kanalas-senvage

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kaunas.lt/index.php?1665086933
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip. Buvo atliktos visos svarstymo su visuomene procedūros.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Taip (nežymūs, mažiau kaip 0,5 proc. lėšų)

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Savivaldybės biudžetinė įstaiga neturi bendrovių ar filialų.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip. http://www.kaunas.lt/index.php?4179725374
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo atliktas oveikio aplinkai vertinimas ir parengtas techninis projektas
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Poveikio aplinkai vertinimas ir techninis projektas buvo prieinami viešai.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutartyje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga.