Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro modernizavimas ir plėtra

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Rinktinės gatvė 50, Vilnius 09318, Lietuva
Rajonas Vilniaus r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 48
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 programa Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui II prioritetas Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtraRegioninis
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų EUR
Projekto tikslas Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Vilniaus rajone
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Vilniaus rajono 2008-2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T3-262 įgyvendinimo priemonę 3.1.2.14 ,,Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro modernizavimas ir plėtra". Teikiamo projekto ,,Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro modernizavimas ir plėtra" pagrindinis tikslas - teikti socialines paslaugas Vilniaus rajono gyventojams, kuriems dėl neįgalumo, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą https://www.vrsa.lt/go.php/Darbuotoj%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20kontaktai725
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
3
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrą lanko asmenys, turintys fizinę ir proto negalią. Tai vienintelė įstaiga, teikianti tokias paslaugas suaugusiems neįgaliems asmenims (kurių yra 4814) Vilniaus rajone.
Įgyvendinant projektą įstaiga buvo modernizuota, praplečiant teikiamas paslaugas ir pagerinant teikiamų paslaugų kokybę, sudarant geresnes darbo sąlygas darbuotojams. Modernizuojant įstaigą buvo apšiltintas pastatas, pastatytas priestatas, įsigyti baldai ir įranga, skirta asmenų su negalia sveikatos priežiūrai bei fizinei reabilitacijai užtikrinti. Atnaujintame pastate įrengta užsiėmimų salė, kineziterapijos kabinetas, virtuvė, įsigyti du keltuvai neįgaliųjų perkėlimui bei treniruoklis neįgaliesiems.Nuolatinių centro lankytojų yra 38, iš jų 20 protiškai neįgalūs, 18 – fiziškai. Penkiolikai asmenų nustatyta sunki negalia. Po rekonstrukcijos planuojama, jog centrą galės lankyti ne mažiau 60 asmenų.
Dienos centre teikiamos paslaugos: informavimas, konsultavimas, laisvalaikio organizavimas, psichologinė pagalba, darbinių įgūdžių ugdymas. Centre švenčiami globotinių gimtadieniai, įvairios valstybinės ir religinės šventės, organizuojamos bendros išvykos ir ekskursijos.
Nemažai dienos centro lankytojų integravosi į visuomeninį gyvenimą, kai kurie jų netgi įsidarbino. Buvę centro lankytojai, neįgalieji, pradėję savarankišką gyvenimą, palaiko ryšį – bendrauja, atvažiuoja, domisi veikla, lankosi šventėse.
Jau ne vienerius metus centras bendrauja ir su mokyklomis. Kviečia į svečius mokinius, organizuoja bendras veiklas. Sveiki vaikai kartu vaidina, lipdo iš molio – tokiu būdu pažįsta negalią. Neįgalieji mokiniams parodo kruopštaus darbo su moliu subtilybes, kitus įgytus įgūdžius.
Centro veiklos pradžioje darbuotojai beldėsi į tėvų, auginančių neįgalius vaikus duris ir kvietė juos apsilankyti, susipažinti su centro teikiamomis paslaugomis. Dabar centras žinomas ne Vilniaus rajone, bet ir visoje Lietuvoje – gaunama paklausimų iš Vilniaus, Trakų, net iš Šilutės rajono.
Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras yra ir pagrindinis Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventės organizatorius.
Nuorodos į projekto rezultatus http://rpd.idamas.lt/lt/news/vilniaus-regiono-projektu-igyvendinimas/modernizuotas-nemencines-neigaliuju-dienos-uzimtumo-centras-912.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://viesiejipirkimai.vrsa.lt/index.php?104674750
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Organizacija yra viešojo sektoriaus įstaiga kuri negali turėti akcininkų ar dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Organizacija yra viešojo sektoriaus įstaiga kuri negali turėti akcininkų ar dalininkų
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Įmonės kontaktai yra skelbiami viešai. Į visus rūpimus klausimus atsakoma telefonais, el-laiškais, https://www.vrsa.lt
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Taip
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga