Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Naujų turizmo maršrutų sukūrimas Vilniaus, Trakų ir Kernavės turistinėse traukos vietovėse

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 39
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013 metų laikotarpis
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Priemonė VP3-1.3-ŪM-05-R ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regione"
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 70.900,00 EUR
Projekto tikslas Skatinti turizmą bei siekti padidinti savarankiško keliavimo galimybes Vilniaus mieste ir regione.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas inicijuojamas vadovaujantis Nacionaline turizmo plėtros 2010-2013 m. programa, moksliniu tiriamuoju darbu „Lietuvos turizmo potencialo įvertinimo, nustatant didžiausias turistinės traukos vietoves ir jų panaudojimo prioritetus, studija“ (2011), sektorine studija „Turizmo sektoriaus konkurencingumo stiprinimas Vilniaus apskrityje“ (2010) ir Vilniaus regiono plėtros 2007-2013 m. planu. Visuose minėtuose nacionalinio ir regioninio lygmens turizmo planavimo dokumentuose rekomenduojama plėtoti nacionalinės reikšmės turistinius maršrutus, iš kurių vienas – istorinių sostinių turistinis maršrutas, apimantis Širvintų rajono, Trakų rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių teritorijas, antras – Lietuvos senamiesčių turistinis maršrutas, kuriam priskiriami Trakų ir Vilniaus senamiesčiai. Akcentuojama, kad ypatingai didelį turistų susidomėjimą Vilniaus regione turi į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti objektai (Vilniaus senamiestis ir Kernavės archeologinė vietovė).
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.vilnius.lt/lit/Struktura_ir_kontaktai/889
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.vilnius.lt/lit/Nuostatai/901
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
5
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Sukurti nauji aktyvaus poilsio ir kultūrinio turizmo maršrutai po senąsias Lietuvos sostines supažindins Lietuvos ir užsienio turistus su kernavėje, Trakų ir Vilniaus senamiesčiuose esančiais turizmo ištekliais. Projekto metu sukurtos rinkodaros priemonės (informaciniai leidiniai, filmai, programa mobilisiems teelfonams) bus naudojamos aktyvaus poilsio ir kultūrinių turizmo maršrutų bei turistinių traukos vietovių populiarinimui Lietuvoje ir užsienyje, platinamos turizmo centruose, turizmo parodose, verslo misijose bei kitų turizmą skatinančių renginių metu. Po projekto įgyvendinimo už sukurtų turizmo rinkodaros priemonių administravimą ir palaikym` bus atsakingas projekto pareiškėjas. Leidinius bei kitą vaizdinę bei reklaminę medžiagą po projekto įgyvendinimo leis pareiškėjas ir projekto partneriai savo lėšomis.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.vilnius-tourism.lt/wp-content/uploads/2015/04/kult_turiz_takais_lt_ru_pl.pdf

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.vilnius.lt/lit/Teises_aktai/895
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis nevyko
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Projektui nebuvo taikyta finansinių korekcijų.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Taip
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 neskelbiama