Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksiškas sutvarkymas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė L. Petravičiaus aikštė 2, Naujoji Akmenė 85132, Lietuva
Rajonas Akmenės r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Bus papildyta
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2011 – 2014 metai
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 „Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-1 „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Bus papildyta
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos regioninės plėtros fondo, LR valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšos, AB "Akmenės cementas" lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų EUR
Projekto tikslas Planuojamo įgyvendinti projekto tikslas – didinti teritorinę socialinę sanglaudą. Projekto tikslo bus siekiama uždaviniu – gerinti probleminės teritorijos miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Akmenės rajono savivaldybė įtraukta į šalies probleminių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 4-346. Projektu siekiama kompleksiškai sutvarkyti esamas ir/ar plėtojant naujas Naujosios Akmenės miesto viešąsias erdves, t.y. centrinės aikštės ir jos prieigas, ir tokiu būdu didinti miesto patrauklumą gyventojams, investuotojams, viešųjų erdvių saugumą bei sudaryti sąlygas geresniam miesto estetiniam vaizdui.

Gerinant gyvenimo aplinką ir kokybę bus siekiama tinkamai valdyti urbanistinės plėtros procesus, numatant kompleksinius gyvenamosios aplinkos ir kokybės gerinimo veiklų vykdymą. Įgyvendinus projektą tikimasi, kad sutvarkyta viešoji erdvė bus patrauklesnė miesto, rajono gyventojams bei miesto svečiams, didins miesto estetinį vaizdą ir gerins įvaizdį. Projekto įgyvendinimas prisidės prie vieno svarbiausių ES tikslų – mažinti atskirų regionų ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumus.

Įgyvendinant projektą numatoma atlikti Naujosios Akmenės centrinės aikštės su prieigomis kompleksišką sutvarkymą, apimantį centrinės aikštės su prieigomis sutvarkymą, mažosios architektūros sutvarkymą, automobilių stovėjimo aikštelių plėtros, paviršinių lietaus nuotekų surinkimo tinklų įrengimo, pėsčiųjų šaligatvių ir takų sutvarkymo ir/ar įrengimo, gatvių ir kt. viešųjų erdvių apšvietimo įrengimo bei kitus darbus.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 0

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://akmene.lt/Struktura642236
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus papildyta
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Bus papildyta
Nuorodos į projekto rezultatus Bus papildyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip