Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Molainių buvusių filtracijos laukų rekultivavimas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės aikštė 20, Panevėžys, Panevėžio apskritis 35201, Lietuva
Rajonas Panevėžio m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 47
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013 m.
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Užterštų teritorijų išvalymas ir sutvarkymas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 399.517,93 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 21.027,26 EUR
Projekto tikslas Sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš teritorijos, užterštų aplinkai pavojingomis medžiagomis
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Išvaliusi praeityje užterštą teritoriją (62,3 ha) nuo aplinkai pavojingų cheminių medžiagų, skatinamas gamtos išteklių išsaugojimas ir užtikrinama visuomenei saugi aplinka. Šios projekto veiklos prisideda prie strateginių ES, valstybinės ir regioninės politikos tikslų - mažinti aplinkos taršąs, skatina žaliųjų plotų Panevėžio mieste plėtrą, padeda užtikrinti darnią, visavertę ir sveiką aplinką.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.panevezys.lt/lt/struktura-ir-kontaktai_144/struktura..html
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Įgyvendintos visos projekte numatytos priemones skirtos teritorijos sutvarkymui, kurių dėka teritorija toliau valysis savaime nuo praeities taršos kenksmingomis medžiagomis. Pilnai išsivalius teritorijai numatome ją pritaikyti rekreaciniams poreikiams ir socialinei žmonių gerovei. Atliktų veiksmų pasakoje sumažėjo požeminių ir paviršinių vandenų tarša iš teritorijos, apsaugota žmonių sveikata nuo neigiamos užterštos teritorijos poveikio. Įgyvendintos priemonės ateityje padarys Panevėžio miesto kraštovaizdį patrauklesnį turistams ir investuotojams. 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos bus atliekamas Panevėžio miesto Molainių nuotekų buvusių filtracijos laukų teritorijos monitoringas bei želdinių apskaita, kokybės vertinimas ir priežiūra.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/investicijos/es-parama/igyvendinti-projektai/molainiu-buvusiu-filtracijos-3wtj.html

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://195.182.86.148/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21031221
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Panevėžio miesto savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga (akcininkų ir dalininkų nėra)
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Panevėžio miesto savivaldybės administracija yra viešojo sektoriaus įstaiga
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.panevezys.lt/lt/veikla/veiklos-sritys/centralizuotas-vidaus-audito-pe33/kovos-su-korupcija-programa.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Projekto paraiškoje buvo atlikta projekto poreikio, naudos analizė (pagrindimas), atitikimas stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams, alternatyvų analizė, vertinta projekto rizika
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo atlikta. Tokio pobūdžio projektams nėra būtina
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga