Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Mokymai – šuolis į ateitį II

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 4 prioritetas ,, Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis ,,Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas"
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 51,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 7,00 EUR
Projekto tikslas Patvirtinus Trakų miestui kurortinės teritorijos statusą oficialiai 2008 m. spalio 4 dieną bei nuo to laiko ženkliai padidėjus turistų srautams, siekiant racionaliai naudoti turimas paveldo vertybes; išryškinti ir plačiau panaudoti nepaprastą kultūrinį ir gamtinį savitumą, išlaikyti socialinio ir ekonominio vystymo pusiausvyrą, reikalingas vietos valdžios institucijų veiksmingas ir profesionalus funkcijų vykdymas bei aukšta teikiamų paslaugų kokybė. Trakų raj. savivaldybė susiduria finansinėmis problemomis organizuojant kvalifikacijos kėlimą savivaldybės administracijos darbuotojams dėl to iki šiol buvo įgyvendinta kvalifikacijos kėlimo projektai: „Mokymai - šuolis į ateitį“, finansuotas pagal BPD 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ (2006-2008) bei siekiant užtikrinti minėto projekto tęstinumą 2010 m. balandžio mėn. buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „Mokymai – šuolis į ateitį II“ finansavimo (2010-2012). 2011 metų pabaigoje atlikus darbuotojų apklausą, paaiškėjo, jog poreikis kelti kvalifikaciją vis dar išliko didelis, tad siekiant sudaryti galimybę savivaldybės darbuotojams tobulinti įgūdžius bei kelti kvalifikaciją, būtina užtikrinti projektų „Mokymai – šuolis į ateitį“ ir „Mokymai – šuolis į ateitį II“ tęstinumą.Šio projekto tikslas - didinti Trakų rajono savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus, tobulinant jų kvalifikaciją. Projekto metu bus tobulinama Trakų rajono savivaldybės darbuotojų specialieji profesiniai, bendrieji administraciniai ir strateginio valdymo gebėjimai bei praktiniai įgūdžiai. Projektu siekiama kelti Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikaciją, siekiant efektyvaus įstaigų darbo.
Informacija apie projektų valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą: Siekiant užtikrinti kokybišką projekto veiklų įgyvendinimą ir vykdymą numatoma įsigyti, viešųjų pirkimų būdu, projekto konsultavimo paslaugas. Įsigyjamų paslaugų teikėjas bus atsakingas už projekte numatytų viešųjų pirkimų dokumentacijos parengimą, mokėjimo prašymų rengimą ir derinimą su užsakovu, tarpinių bei galutinių projekto ataskaitų rengimą, projekto viešinimo plano vykdymo priežiūrą. Projekto konsultavimo paslaugų teikėjas teiks konsultacijas visais projekto valdymo klausimais. Trakų rajono savivaldybės administracijoje bus sudaryta projekto valdymo grupė, kurios pagrindinės funkcijos bus koordinuoti projekto veiklų vykdymą.
Projekto tęstinumas: Projekto metu įgytos žinios ir gebėjimai prisidės prie sėkmingo tolimesnių projektų ruošimo. Žinios bei gebėjimai bus taikomi savivaldybės darbuotojų praktiniame darbe. Kvalifikaciją tobulinę savivaldybės darbuotojai ir tarybos nariai patirtį perduos savo kolegoms, atsižvelgiant į tai, kad dauguma projekto mokymo temų taikytinos komandiniam darbui, kadangi savivaldybės skyriai bendradarbiauja tarpusavyje pasidalindamos darbus taip pat bendradarbiauja su privačiu verslu bei visuomenės atstovais. Projekto tęstinumą užtikrins savivaldybės darbuotojai, panaudodami įgytas žinias bei įgūdžius, pagal pareigines instrukcijas bei darbų funkcijų aprašymus. Projektui pasibaigus savivaldybė planuoja, atsižvelgdama į esamą biudžetą bei ieškodama papildomų galimų finansavimo šaltinių, organizuoti tolimesnį savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 2

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas „Mokymai - šuolis į ateitį“, finansuotas pagal BPD 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ (2006-2008) bei siekiant užtikrinti minėto projekto tęstinumą 2010 m. balandžio mėn. buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „Mokymai – šuolis į ateitį II“ finansavimo (2010-2012). 2011 metų pabaigoje atlikus darbuotojų apklausą, paaiškėjo, jog poreikis kelti kvalifikaciją vis dar išliko didelis, tad siekiant sudaryti galimybę savivaldybės darbuotojams tobulinti įgūdžius bei kelti kvalifikaciją, būtina užtikrinti projektų „Mokymai – šuolis į ateitį“ ir „Mokymai – šuolis į ateitį II“ tęstinumą.Šio projekto tikslas - didinti Trakų rajono savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus, tobulinant jų kvalifikaciją. Projekto metu bus tobulinama Trakų rajono savivaldybės darbuotojų specialieji profesiniai, bendrieji administraciniai ir strateginio valdymo gebėjimai bei praktiniai įgūdžiai. Projektu siekiama kelti Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikaciją, siekiant efektyvaus įstaigų darbo.
Prisedejimas matuojamas Dalyvavusiu mokymuose asmenų skaičiumi.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu įgytos žinios ir gebėjimai prisidės prie sėkmingo tolimesnių projektų ruošimo. Žinios bei gebėjimai bus taikomi savivaldybės darbuotojų praktiniame darbe. Kvalifikaciją tobulinę savivaldybės darbuotojai ir tarybos nariai patirtį perduos savo kolegoms, atsižvelgiant į tai, kad dauguma projekto mokymo temų taikytinos komandiniam darbui, kadangi savivaldybės skyriai bendradarbiauja tarpusavyje pasidalindamos darbus taip pat bendradarbiauja su privačiu verslu bei visuomenės atstovais. Projekto tęstinumą užtikrins savivaldybės darbuotojai, panaudodami įgytas žinias bei įgūdžius, pagal pareigines instrukcijas bei darbų funkcijų aprašymus. Projektui pasibaigus savivaldybė planuoja, atsižvelgdama į esamą biudžetą bei ieškodama papildomų galimų finansavimo šaltinių, organizuoti tolimesnį savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. Mokymuos edalyvavo 115 asmenų
Nuorodos į projekto rezultatus http://trakai.lt/index.php?1766588200

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga (negali turėti akcininkų ar dalininkų).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga