Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Mindaugo vidurinės mokyklos užterštos teritorijos sutvarkymas II etapas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 39
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioritetas "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 521.663,58 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 27.455,98 EUR
Projekto tikslas Išvalyti Vilniaus Mindaugo vidurinės mokyklos užterštą teritoriją.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Vilniaus miesto Mindaugo vidurinė mokyklos teritorijoje 2009 metais atlikus detalius ekogeologinius tyrimus paaiškėjo, kad gruntas šioje teritorijoje užterštas sunkiaisiais metalais ir naftos produktais. Kai kurių medžiagų koncentracija viršija ar yra artima leistinoms normoms. Daugiausia gruntas mokyklos teritorijoje užterštas alavu, gyvsidabriu, švinu. Visi bandiniai, kuriuose nustatyta tarša sunkiaisiais metalais, buvo paimti iš piltinio grunto sluoksnio. Šio grunto kilmė nežinoma, spėjama, kad jis buvo atvežtas į mokyklos teritoriją prieš statant mokyklą (1968 metais) arba statybos metu. Todėl teritorijos tvarkymo išlaidos negali būti išieškotos iš "teršėjo".
Pagal Aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-230 mokyklos teritorija priskiriama jautrioms taršai teritorijoms ir ją būtina tvarkyti, jei nustatytos pavojingų medžiagų koncentracijos viršija ribines vertes. Kadangi didelė dalis teritorijos paviršiaus yra padengta asfalto ar betono plytelių danga, kuri sumažina poveikio žmonėms ir aplinkai tikimybę, projekto metu planuojama sutvarkyti atvirus užterštos teritorijos plotus (Nr. 4, 6 ir 7 tyrimų plane), kuriuose viršytos vario, švino, gyvsidabrio ir alavo leistinos koncentracijos. Projekto metu planuojama dalyje teritorijos nukasti užterštą gruntą ir pakeisti jį neužterštu gruntu, o užterštą gruntą saugoti pavojingų atliekų sąvartyne ar valyti tam skirtose įmonėse.
LRV 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtintoje Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje užterštų teritorijų netvarkymas nurodomas tarp pagrindinių aplinkosauginių grėsmių. ES ir Lietuvoje darnaus vystymosi strategijose tarp prioritetų įvardinamas pavojaus žmonių sveikatai mažinimas, prie kurio įgyvendinimo prisidės šis projektas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.vilnius.lt/lit/Struktura_ir_kontaktai/889
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.vilnius.lt/lit/Nuostatai/901
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Dėl reikalingų didelių investicijų ir ribotų galimybių priduoti didelius grunto kiekius saugojimui ar valymui projektas suskirstytas į 3 etapus. Šia paraiška buvo prašoma lėšų pirmajam teritorijos tvarkymo etapui. Vėliau Vilniaus miesto savivaldybė ieškojo galimybių tęsti teritorijos valymo darbus iš kitų finansavimo šaltinių.
Taip pat teritorijos tvarkymo metu ir po jo buvo paimti kontroliniai grunto bandiniai laboratorinei analizei atlikti, siekiant patikrinti užterštors teritorijos tvarkymo darbų efektyvumą. Atlikus laboratorines analizes buvo parengta Užterštos teritorijos tvarkymo darbų ataskaita ir per vieną mėnesį nuo darbų atlikimo pateikta Lietuvos geologijos tarnybai.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.vilnius.lt/lit/Dalis_uzterstos_karaliaus_mindaugo_vidur/12179

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.vilnius.lt/lit/Viesieji_pirkimai/815/905
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Vyko konsultacijos su aplinkosaugos specialistais.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Apmokyti.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nurodoma.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo atlikti ekogeologiniai tyrimai ir paskaičiavimai.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Buvo atlikti ekogeologiniai tyrimai ir paskaičiavimai.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Neskelbiama.