Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Mažųjų miestelių diversifikacijos galimybės. Kiduliai

Šakių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Bažnyčios gatvė 4, Šakiai 71149, Lietuva
Rajonas Šakių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 67
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 2007–2013 M. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Sudaryti prielaidas spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 645.770,97 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 66.165,14 EUR
Projekto tikslas Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Kiduliuose.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 9

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto tikslas „Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Kiduliuose“ atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslą „Paskatinti efektyvų vietos potencialo panaudojimą ūkio plėtrai“.
Įgyvendinus projektą atlikta Kidulių dvaro rūmų pastato rekonstrukcija kartu su automobilių stovėjimo aikštelės įrengimu ir aplinkos sutvarkymu paskatins vietos gyventojų, kultūros ir meno kolektyvų bei nevyriausybinių organizacijų aktyvumą, tikėta, jog dėl didesnių gyventojų srautų suintensyvės verslo subjektų veikla, o tai leis pasiekti projekto tikslą ir kartu prioriteto tikslą, kadangi numatytos veiklos tiesiogiai paskatins efektyvų vietos potencialo panaudojimą ūkio plėtrai.
Projektas prisideda prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo:
1. Rezultato stebėsenos rodiklio: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka skaičius – 1.
2. Produkto stebėsenos rodiklio: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros skaičius – 1.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą www.sakiai.lt
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų www.sakiai.lt
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
7
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Šakių rajono savivaldybės administracija įsipareigoja užtikrinti projekto tęstinumą veiklos vykdymo, organizaciniu, finansiniu, eksploataciniu požiūriais. Projekto vykdytojas savo biudžete numatys lėšas, reikalingas infrastruktūros išlaikymui ir veiklos vykdymui, pagal poreikį skirs tam žmogiškuosius išteklius (papildomai įsteigtas 0,5 kolektyvo vadovo etatas).Įgyvendinus projektą buvo rekonstruotas Kidulių dvaro rūmų pastatas, pritaikant jį kultūros ir bendruomenės poreikiams .Pastate įsikūrė biblioteka, laisvalaikio salė, nevyriausybinės organizacijos. Šalia rekonstruoto Kidulių dvaro rūmų pastato įrengta 216 m2 automobilių stovėjimo aikštelė, lauko apšvietimas, sutvarkyta aplinka įrengiant takelius, žaliąsias erdves, pastatant suoliukus ir šiukšliadėžes.
Nuorodos į projekto rezultatus www.kiduliai.lt, laikraštis "Draugas"

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles www.sakiai.lt
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Vyko susitikimai su Kidulių miestelio gyventojais, bendruomenės centru "Vinkšnupis", kurių metu vyko diskusijos dėl būsimo projekto, jo rezultatų, prisstatytas investicinis projektas.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Projekte nebuvo numatyti partneriai, tačiau viso projekto įgyvendinimo metu aktyviai dalyvavo ir stebėjo eigą Kidulių seniūnas , bendruomenės , nevvyriausybinių organizacijų atstovai
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Apmokyti nebuvo, tačiau buvo instruktuoti bendra tvarka
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybė neturi akcininkų ir dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Savivaldybės administracija turi struktūrinius padalinius ( filialus)- seniūnijas
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Savivaldybės tinklalapyje yra patalpinta tvarkos dėl pranešimų, susijusių su korupcijos apraiškomis pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo Šakių rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Savivaldybė vadovaujasi vyriausybės patvirtintomis valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, kurios patalpintos savivaldybės tinklalapyje.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Savivaldybė vadovaujasi viešųjų ir pravačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu ir rekomendacijomis dėl galimų arba negalimų dovanų, kelionės išlaidų, kurie yra patalpinti savivaldybės tinklalapyje.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Savivaldybė vadovaujasi valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, kuriose nustatyti teisingumo, nesavanaudiškumo,padorumo, nešališkumo, atsakomybės, viešinimo principais.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo parengtas investicijų projektas, kuriame buvo atlikta kaštų ir naudos analizė
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Buvo pristatyta bendruomenei, pagal pageidavimą visi interesantai turėjo galimybę su investiciniu projektu susipažinti
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutartisir jos priedai yra laikomi savivaldybės administracijos kultūros ir turizmo skyriuje