Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybių bei Varnių regioninio parko turizmo informacijos leidinių parengimas ir išleidimas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės gatvė 39, Mažeikiai 89223, Lietuva
Rajonas Mažeikių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Virš 90
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Turizmo skatinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 177,96 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 31,40 EUR
Projekto tikslas Skatinti turizmo produktų ir viešosios infrastruktūros plėtrą Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybėse bei Varnių regioniniame parke.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Skatinamas atvykstamasis ir vietos turizmas, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtos turizmo rinkodaros priemonės (informaciniai leidiniai, albumai, gairelės, filmas).
Prisidėjimas matuojamas faktiniais rezultatais - skaičiuojama, kiek pritraukta turistų per 2 metus po projekto įgyvendinimo (turistų skaičius). Šis skaičius yra didesnis nei buvo planuota faktiškai.
Papildomai projektas buvo viešintas vietiniame laikraštyje, viešinamas vykdytojo svetainėje www.mazeikiai.lt.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.mazeikiai.lt/index.php?-579365527
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybės ir Varnių regioninio parko direkcija teiks turistams informaciją apie turizmo objektus esančius jų teritorijose. Tinkamai vykdoma turizmo informacijos sklaida, pritaikius rinkodaros priemones, šių regionų turizmo sektoriui suteiks didesnio patrauklumo ir žinomumo. Lietuvos ir užsienio turistai bus sudominti aplankyti Mažeikių rajono, Rietavo savivaldybės ir Varnių regioninį parką reklamuojant lankytinas vietas leidiniuose: Mažeikių rajono savivaldybės informaciniame turizmo paskirties žemėlapyje, informaciniame turistinės paskirties leidinyje, brošiūroje bei leidinyje – albume; Rietavo savivaldybės leidinyje – albume su priedu ir reklaminės – reprezentacinės paskirties medžiaginėse gairelėse su Rietavo savivaldybės simbolika; Varnių regioninio parko direkcijos sukurtame pažintiniame filme apie Varnių regioninį parką.
Projekto metu sukurtus produktus nemokamai platina Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojai, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras bei turizmo paslaugas teikiančios įmonės. Rietavo savivaldybės leidinį - albumą bei medžiagines gaireles nemokamai platins Rietavo savivaldybės darbuotojai ir turizmo paslaugas teikiančios įmonės. Filmas apie Varnių parką bus rodomas ir nemokamai platinamas jo CD Varnių regioninio parko direkcijos pastate.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.mazeikiai.lt/index.php?-1896333956

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.mazeikiai.lt/index.php?-621240261
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Konsultuotasi su projekto partneriais
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne. Projektas turėjo keletą kitokio pobūdžio partnerių - Varnių regioninio parko direkciją, Rietavo savivaldybės administraciją.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nėra akcininkų/dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Tokių filialų nėra
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Neturi. Vadovaujamasi valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis ir pan.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Tai reguliuoja LR Valtybės tarnybos įstatymas
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Tai reguliuoja LR Valtybės tarnybos įstatymas
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne, tačiau projekto paraiškos teikimo metu buvo gaunami komerciniai pasiūlymai projekte numatytoms išlaidoms pagrįsti, atlikta alternatyvų analizė, projektinių pasiūlymų teikimo stadijoje buvo vertinama būsimo projekto atitiktis regioniniams dokumentams ir kt.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 http://www.esparama.lt/projektas?id=18462&order=&page=&pgsz=10