Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Ekonomikos augimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Esminė ekonominė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 91,00 EUR
Projekto tikslas Projektas „Lentvario miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių rekonstravimas“ inicijuotas dėl palyginti prastos šių Lentvario miesto gatvių būklės, kurios yra svarbios vietinės reikšmės transporto infrastruktūrai. Šių gatvių trasose yra įsikūrusios svarbios visuomenės institucijos, tokios kaip: policijos nuovada, bažnyčia, bankas, medicinos punktas, dvi vidurinės mokyklos bei kiti svarbūs visuomenės objektai (turgus, prekybos centras įvairios parduotuvės, autobusų ir geležinkelio stotys). Šiose gatvėse yra labai intensyvūs transporto srautai dėl esamų svarbių visuomenei traukos objektų, todėl yra būtina jas rekonstruoti ir užtikrinti šių gatvių eismo dalyvių saugumą. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota minėtų gatvių danga, išplėsta ir suvienodinta važiuojamoji dalis iki 7 metrų, rekonstruoti ir įrengti pėsčiųjų takai, sutvarkyti lietaus kanalizacijos ir apšvietimo tinklai, atnaujintos ir naujai įrengtos eismo saugumą užtikrinančios priemonės. Projekto biudžetas siekia 10.475.174,90 Lt su PVM, trukmė - 32 mėn. (2012 balandis - 2014 lapkritis). Iki paraiškos pateikimo TID laikotarpio, atlikti šie veiksmai: 1) parengta galimybių studija; 2) parengtas techninis projektas ir atlikta ekspertizė; 3) suderintas viešųjų pirkimų planas; Projekto tikslas – formuoti patikimą ir reikiamo pralaidumo susisiekimo infrastruktūros tinklą Lentvario mieste pietinėje dalyje Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio gatvėse. Projektas prisidės prie priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ rodiklių pagerinimo.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 10

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisideda prie priemonės „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ rodiklių pagerinimo.
Stebėsenos rodiklaii- nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai ir gatvės 2,82 km. Rezultatų rodiklai sutrumpejęs kelionės laikas 20 proc.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
2
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto tęstinumas užtikrinamas dėl pareiškėjo statuso. Pareiškėjas – Trakų rajono savivaldybės administracija. Remiantis LR kelių įstatymu ir Trakų rajono savivaldybės administracijos nuostatais, savivaldybės administracija atsakinga už vietinės reikšmės kelių plėtrą. Projekto metu bus atlikti trijų gatvių rekonstrukcijos darbai. Gatvės bus prižiūrimos (šiukšlių rinkimas, sniego valymas, barstymas, dangos taisymas ir t.t.) naudojant savivaldybės biudžeto lėšas. Technologinį projekto tęstinumą užtikrins rangos darbų metu naudojamos modernios technologijos ir medžiagos, ko pasekoje projekto metu rekonstruotas gatves reikės pilnai perasfaltuoti maždaug po 15 metų. Užtikriname, kad projekto įgyvendinimo metu sukurtas ar įsigytas iš finansavimo lėšų turtas liks Lietuvos Respublikos teritorijoje ne mažiau kaip 5 metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos. Įgytas ar sukurtas turtas, kuriam skirtas finansavimas, nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į jį. Stebėsenos rodiklaii - nutiesti nauji ir rekonstruoti esami automobilių keliai ir gatvės 2,82 km. Rezultatų rodiklai sutrumpejęs kelionės laikas 20 proc
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.galve.lt/lentvari-puosia-atjaunejusios-gatves/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Buvo susitikimai su gyventojais, buvo atliekama gyventoju apklausa poreikio nustatymui.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Buvo bendradarbiaujama su Lietuvos kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Trakų rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Atlikta galimybių studija
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga