Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

„Lentvario miesto Bevardžio ežero ekologinės būklės gerinimas”

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai"
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui ,, Vandens telkinių būklės gerinimas"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 353,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 39,00 EUR
Projekto tikslas Pagerinti Bevardžio ežero ekologinę būklę .Atliekant Bevardžio ežero valymo darbus buvuo išvalytas ežero plotas - 3,6 ha; išsiurbta - 23 503 m3 dumblo; sutvarkyta - 2208 m pakrantės
Bevardis ežeras, telkšantis Lentvario miesto centre, yra labai svarbus vietovės ekologinis ir ekorekreacinis objektas. Tačiau tyrimai parodė, kad jo dugne susikaupę dideli kiekiai naftos produktais užteršto dumblo, ežero litoralė yra užžėlusi menkaverčiais monodominantiniais makrofitų sąžalynais, o apyežerio augalijoje dominuoja antropogeninė, ruderalinė, organinių medžiagų perteklių patiriančių dirvožemių bei eutrofinių vandens telkinių augalija. Todėl projekto esmė – 1) žemsiurbe ir ilgastrėliais ekskavatoriais išvalyti visą ežero plotą (3,6 ha), pašalinant apie 23 503 m3 naftos produktais užteršto dumblo ir pagilinant ežerą iki 2,5 m; 2) išvalyti nuo perteklinės vandens augalijos 2,99 ha ežero ploto; 3) sutvarkyti 2208 m ilgio ežero pakrantės ruožą ir 4) įžuvinti ežerą amūrais, karosas ir lydekomis. Įgyvendinus šias veiklas būtų pašalinti aplinkai pavojingi naftos teršalai, perteklinis dumblas ir augalija, sulėtinti eutrofikacijos procesai, pagerinta ežero ekosistemos būklė. Papildomi projekto tikslai: - prisidėti prie Lietuvos aplinkosaugos strategijos veiksmų programos tikslų įgyvendinimo; - prisidėti prie nacionalinės darnios plėtros strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; - prisidėti prie ES aplinkosaugos direktyvų įgyvendinimo (Bendroji vandens politikos direktyva (2000/60/EEC), Gėlavandenių žuvų direktyva (78/659/EEC), Maudyklų direktyva (76/16/EEC)); - užtikrinti Lentvario miesto gyventojams saugią ir švarią aplinką
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Bevardis ežeras, telkšantis Lentvario miesto centre, yra labai svarbus vietovės ekologinis ir ekorekreacinis objektas. Tačiau tyrimai parodė, kad jo dugne susikaupę dideli kiekiai naftos produktais užteršto dumblo, ežero litoralė yra užžėlusi menkaverčiais monodominantiniais makrofitų sąžalynais, o apyežerio augalijoje dominuoja antropogeninė, ruderalinė, organinių medžiagų perteklių patiriančių dirvožemių bei eutrofinių vandens telkinių augalija. Todėl projekto esmė – 1) žemsiurbe ir ilgastrėliais ekskavatoriais išvalyti visą ežero plotą (3,6 ha), pašalinant apie 23 503 m3 naftos produktais užteršto dumblo ir pagilinant ežerą iki 2,5 m; 2) išvalyti nuo perteklinės vandens augalijos 2,99 ha ežero ploto; 3) sutvarkyti 2208 m ilgio ežero pakrantės ruožą ir 4) įžuvinti ežerą amūrais, karosas ir lydekomis. Įgyvendinus šias veiklas būtų pašalinti aplinkai pavojingi naftos teršalai, perteklinis dumblas ir augalija, sulėtinti eutrofikacijos procesai, pagerinta ežero ekosistemos būklė. Papildomi projekto tikslai:
- prisidėti prie Lietuvos aplinkosaugos strategijos veiksmų programos tikslų įgyvendinimo;
- prisidėti prie nacionalinės darnios plėtros strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;
- prisidėti prie ES aplinkosaugos direktyvų įgyvendinimo (Bendroji vandens politikos direktyva (2000/60/EEC), Gėlavandenių žuvų direktyva (78/659/EEC), Maudyklų direktyva (76/16/EEC));
- užtikrinti Lentvario miesto gyventojams saugią ir švarią aplinką.


Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Trakų rajono savivaldybės administracija ne mažiau kaip 5 metus rūpinsis sutvarkytos teritorijos geros aplinkosauginės būklės palaikymu, t.y. skirs finansavimą ir žmogiškuosius išteklius sutvarkytos teritorijos priežiūros ir tvarkymo darbams atlikti. Už tęstinę veiklą po projekto pabaigos bus atsakinga Trakų rajono savivaldybės administracija. Projekto metu sutvarkyto Bevardžio ežero pakrančių priežiūra bus vykdoma vadovaujantis 2008 m. sausio 18 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdiniuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių“ VII skyriaus 57 straipsnio nuostatomis. Taip pat Trakų rajono savivaldybės administracija numato užbaigus projektą 5 metus, per kuriuos yra privalomas projekto rezultatų palaikymas, vykdyti vandens telkinio kontrolinius ekologinės būklės tyrimus.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.regionunaujienos.lt/sekmingai-baigtas-valyti-lentvario-miesto-bevardzio-ezeras/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip vyko apklausa Lentvario miesto gyventojų
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Trakų rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas parengtas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga