Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pastato rekonstravimas, santrumpa – (toliau – mokyklos rekonstravimas)

Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Kvėdarna, Lietuva
Rajonas Šilalės r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 2
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-3 Aplinka ir darnus vystymasis
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimą
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 1,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 207,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, modernizuojant energetikos sistemas bei renovuojant P. Liatuko pradinės mokyklos pastatą. Tokiu būdu bus užtikrintas energijos išteklių naudojimo efektyvumas bei paslaugų teikimo ir darbo kokybė.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.pradine.silale.lm.lt/lt/struktura
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Pasibaigus ES finansinei paramai ir rekonstravus mokyklos pastatą, projekto tęstinumas ir jo rezultatų naudojimas bus užtikrintas P. Liatuko pradinės mokyklos administracijos bei Šilalės rajono savivaldybės. Šios organizacijos turės užtikrinti tinkamą pagerintos infrastruktūros naudojimą, lėšų, būtinų infrastruktūros išlaikymui ir tobulinimui investavimą. Taip bus užtikrintas energetinio efektyvumo parametrų išlaikymas ir atitinkamos kokybės sąlygos infrastruktūra besinaudojantiems asmenims. Tiek mokyklos administracija, tiek savivaldybė, pasinaudodamos projekto patirtimi, toliau investuos į švietimo infrastruktūrą, siekdamos užtikrinti tinkamą funkcionavimą. Jos užtikrins eksploatavimo ir veiklos išlaidų padengimą bei prisiims atsakomybę už energijos vartojimo efektyvumą ir kokybiškas paslaugas tikslinėms grupėms. Esant poreikiui tęstinumo užtikrinimo alternatyva gali būti dalyvavimas įvairiose programose, siekiant pritraukti papildomas lėšas tęstinumui užtikrinti.
Projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas.
Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų; (Skaičius) - 1
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos; (GWh) - 0,29
Pasiekti rezultatai
Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų; (Skaičius) - 1
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos; (GWh) - 0,37
Nuorodos į projekto rezultatus http://pradine.silale.lm.lt/lt/es-parama

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020209295
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Vyko konsultacijos su mokyklos bendruomene
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Finansinių korekcijų nebuvo

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Ne
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Taip
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Ne
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Ne
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 http://www.pradine.silale.lm.lt/file/repository/Sutarties_priedai_1.pdf