Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kuršėnų miesto bendrasis planas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vilnius, Lietuva
Rajonas Šiaulių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 52
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Teritorijų planavimas VP1-4.2-VRM-04-R
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 198,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 29,00 EUR
Projekto tikslas Parengti miesto teritorijos erdvių ir urbanistinės infrastruktūros plėtros, patrauklumo didinimo planavimo dokumentą darniam bei racionaliam Kuršėnų miesto vystymuisi.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Rajono bendruojame plane Šiaulių rajono teritorijoje numatomas vienas lokalinis (b) kategorijos centras esamo miesto pagrindu – Kuršėnai, kuriam suteikiama Savivaldybės administracinė funkcija. Tai siejama su naujų administracinių valdymo ir organizacinių funkcijų steigimu, plėtojimo potencialo ugdymu, naujų darbo vietų kūrimu, gyventojų skaičiaus augimu ir miesto teritorine plėtra. Todėl miesto planavimo dokumento rengimas yra galimybė pasiruošti miesto plėtrai.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.siauliuraj.lt/Valdymo-strukturos-schema71988
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
3
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Parengtas Kuršėnų miesto bendrasis planas, kurio sprendiniai atitinka Šiaulių rajono teritorijos naudojimo ir apsaugos prioritetams, integruojasi į Šiaulių rajono savivaldybės bendruoju planu planuojamas teritorijos socialinės raidos kryptis – Kuršėnų miesto teritorijos urbanizacija (U2) integruojant priemiestines (Kantrimiškio, Paringių, Vaitkaičių, Užlaikų ir Ketūnų kaimai) teritorijas pagal miestų planinės struktūros plėtros dėsnius.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.siauliuraj.lt/lit/Kurenu-miesto-bendrasis-planasVP1-42-VRM-04-R-61-007/906

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip