Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Savanorių prospektas 28, Vilnius 03116, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 5
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP1-4 Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 95.209,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 16.801,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – didinti LVPA veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įdiegiant LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą. Projektu siekiama optimizuoti LVPA veiklos procesus ir taip padidinti įstaigos veiklos efektyvumą, gilinti LVPA darbuotojų žinias ir kompetencijas, taip užtikrinant efektyvesnį procesų, projektų bei pokyčių valdymą. Įgyvendinant projektą planuojama sukurti ir įdiegti kokybės vadybos sistemą, kuri būtų tinkama priemonė procesų valdymui, efektyvesnei veiklos rezultatų stebėsenai bei kokybės matavimams atlikti, o įdiegtos sistemos sertifikavimas patvirtintų jos atitiktį LST ES ISO 9001:2008 standarto reikalavimams. Sėkmingai įgyvendintas projektas užtikrins efektyviai funkcionuojančią kokybės vadybos sistemą, kuri padės operatyviai reaguoti į vidaus bei išorės pokyčius, išgryninti LVPA veiklos procesus, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, efektyviai paskirstyti bei panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas, kurti teigiamą LVPA įvaizdį klientų ir visuomenės akyse bei sukurti specifinę kokybės vadybos principais pagrįstą organizacinę kultūrą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 2

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas veiklas ir tiesiogiai prisideda prie programa siektino tikslo – stiprinti administracinius gebėjimus ir didinti viešojo administravimo efektyvumą. Projekto tikslas ir uždaviniai tiesiogiai prisideda prie Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 3 uždavinio – gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui. Projekto įgyvendinimo metu LVPA įdiegta kokybės vadybos sistema tiesiogiai siejasi su priemonės tikslu bei prisideda prie priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio – įdiegtos kokybės vadybos sistemos savivaldybių administravimo subjektuose/ valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose – pasiekimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://lvpa.lt/lt/struktura
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://lvpa.lt/lt/istatai; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto rezultatas – įdiegta ir pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus sertifikuota kokybės vadybos sistema. Už projekto veiklų tęstinumą atsakingas LVPA Rizikos ir kokybės valdymo skyrius. Siekiant užtikrinti pilną kokybės vadybos sistemos funkcionavimą, vykdoma nuolatinė procesų stebėsena ir rodiklių matavimas, atliekama analizė, identifikuojamos ir taikomos rezultatyvų procesų veikimą ir jų valdymą užtikrinančios priemonės, periodiškai vykdomos klientų apklausos, teikiami ir analziuojami pasiūlymai dėl procesų tobulinimo, veiklos ir teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo.
Nuorodos į projekto rezultatus http://lvpa.lt/lt/apie-lvpa-155; http://lvpa.lt/lt/lvpa-igyvendinami-projektai-190

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://lvpa.lt/lt/pirkimo-taisykles
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai LVPA savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai LVPA filialų neturi
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip. http://lvpa.lt/lt/korupcijos-prevencija
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip. http://lvpa.lt/upload/files/Elgesio_kodeksas_v2(2015-01-16).pdf
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 http://www.esparama.lt/paraiska?id=39396&order=&page=&pgsz=10