Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kėdainių miesto ir rajono pradinių klasių pedagogų užsienio (anglų ir vokiečių) kalbų kompetencijos tobulinimas

Kauno kolegija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Pramonės prospektas 20, Kauno kolegija, Kaunas 50468, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 24
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Mokymasis visą gyvenimą
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 130.508,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 4.599,00 EUR
Projekto tikslas Prieš rengiant projekto paraišką atlikta apklausa, kurios tikslas - nustatyti Kėdainių rajono pradinių klasių mokytojų užsienio kalbų žinių lygį ir įvertinti šių kalbų kursų poreikį. Apklausa parodė, kad užsienio kalbų žinių lygis žemas. Pradinių klasių mokytojai, išmanantys darbo su pradinukais metodiką, neturi pakankamos kalbinės kompetencijos, kad galėtų užtikrinti kokybišką ankstyvąjį užsienio kalbų mokymą, neieško partnerių užsienyje, neteikia paraiškų tarptautiniams projektams, kontaktiniams seminarams, kvalifikacijos kėlimo kursams.Taip prarandama galimybė atnaujinti mokymo procesą, dalintis geraja patirtimi, taikyti modernius metodus. Nustatyta, kad poreikis mokytis užsienio kalbų didelis. Iš 140 pradinių klasių mokytojų projekte dalyvaus 72. Projektas išspręstų pradinių klasių mokytojų užsienio kalbų žinių nepakankamumo problemą Kėdainių rajone, ypač kaimo mokyklose. Kursai būtų nemokami ir tęstųsi 2 metus. Pedagogai turėtų galimybę išvykti į stažuotę užsienyje.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 7

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" įgyvendinimo priemonę "Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas". Projekto atitikties horizontaliosioms sritims parametrai: darnus vystymasis; lyčių lygybė ir nediskriminavimas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kaunokolegija.lt/apie-mus/struktura/
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
6
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Pasiekę B2 užsienio kalbų žinių lygį, pradinių klasių mokytojai galės mokyti užsienio kalbos žemesnėse klasėse, rengti ir vykdyti ES projektus, vykti į kvalifikacijos tobulinimo kursus užsienyje, užmegs kontaktus su kitomis ES pradinėmis mokyklomis ir galės dalintis geraja patirtimi. Pedagogai taip pat papildys savo kompetencijų portfelį, gebės naudotis metodine literatūra užsienio kalbomis, taikys inovatyvius mokymo metodus. Projekto dalyviai įgytas žinias ir gebėjimus taikys tolimesnėje profesinėje veikloje, taip plečiamos jų profesinės kompetencijos, skatinama taikyti naujesnius, efektyvesnius mokymo metodus. Projekto metu įsigytos mokymosi priemonės pasibaigus projektui lieka Kauno kolegijoje ir toliau bus naudojamos institucijos mokymo(-si) procese. Remiantis įgyta patirtimi, pagal poreikį, Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos fakultete ir toliau bus vykdomi anglų, vokiečių kalbų kursai.
Nuorodos į projekto rezultatus http://kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2012/09/Uzsienio_kalbu_kompetencijos_tobulinimas_KJRF.pdf

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2014/03/KK-SVPT-1.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Netaikoma
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Kauno kolegija antrinių ir pirminių bendrovių neturi. Informacija apie filialus nurodyta Kauno kolegijos tinklapyje.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2012/05/Kauno-kolegijos-akademinės-etikos-kodeksas1.pdf
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančios nuostatos yra apibrėžtos Kauno kolegijos statute.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga