Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijos atnaujinimas

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės alėja 106, Kaunas 44253, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 2
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioriteto Vietinė ir urbanistinė veikla, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 86.036,26 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas Tikslas - prisidėti prie visuomenės aktyvumo formuojant aplinkos apsaugos politiką. Garantuoti teikiamos informacijos apie aplinką suprantamumą, informatyvumą ir prieinamumą plačiajai visuomenei. Tinkamai demonstruoti esamus eksponatus nedarant žalos kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei bei tinkamai pateikti informaciją apie juos lankytojams. Kuo plačiau ir intensyviau skleisti informaciją naudojant patrauklias ir skatinančias pilietinę iniciatyvą priemones – šiuolaikines informacines technologijas
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 2

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisideda prie 2007-2013 m. veiksmų programos strategijos, kaip švietimo ir mokslo vaidmens didinimas, aplinkosauginis švietimas, socialinis užimtumas, biologinės įvairovės apsauga, mažesnių poveikį aplinkai darančių informacinių technologijų diegimas, ekologinio efektyvumo didinimas. Įrengti interaktyvūs informaciniai taškai teiks maksimaliai išsamią informaciją apie eksponatus, jų biologinę įvairovę, didins teikiamų laisvalaikio paslaugų įvairovę, pritrauks naujus lankytojų srautus, didins mažesnį poveikį aplinkai darančių informacinių technologijų skaičių.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://lt360.lt/zoomuziejus/wp-content/uploads/2014/10/3-Valdymo-struktura.pdf
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://zoomuziejus.lt/teisine-informacija/muziejaus-nuostatai/
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Užtikrinant projekto tęstinumą Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus užtikrina įrengtų informacinių portalų tinkamą priežiūrą bei išlaikymą. Siekiant projekto veiklos tęstinumo rezultatų pasibaigus projektui yra užtikrinamas vis didesnis asmenų įtraukimas į visuomenės aplinkosauginį švietimą tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygiu - toliau diegiami interaktyvūs informaciniai taškai kituose regionuose esančiuose muziejaus padalinių ekspozicinėse salėse.
Tai sudaro sąlygas išlaikyti esamus ir pritraukti naujus lankytojus į Kauno T. Ivanausko muziejų ir jo padalinius - taip prisidedama prie visuomenės informavimo apie aplinką sistemos kūrimo ir plėtojimo.
Nuorodos į projekto rezultatus http://zoomuziejus.lt/muziejus-virtualiai/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://zoomuziejus.lt/wp-content/uploads/2015/02/Kauno_Tado_Ivanausko_supaprastintu_pirkimu_taisykles_V_01_2015_01_04.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Remiantis muziejuje vykdyta apklausa buvo nuspręsta padidinti ekspozicijos informatyvumą įrengiant virtualius informacinius stendus
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Buvo konsultuojamasi su muziejais, kurie įgyvendino panašius ekspozicijų atnaujinimus
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Ne
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Organizacija yra viešojo sektoriaus įstaiga kuri negali turėti akcininkų ar dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Organizacija yra viešojo sektoriaus įstaiga kuri negali turėti akcininkų ar dalininkų
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Muziejus pavaldus Aplinkos Ministerijai, kuri yra įdiegusi pasitikėjimo linijos principą
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Vidaus tvarkos taisyklės
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Ne
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Ne
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo atlikta
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutartyje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga