Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kauno Panemunės paplūdimio su poilsiaviete įrengimas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės alėja 96, Kaunas 44251, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Virš 60 projektų
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 62.618,74 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 70.084,57 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslo - įrengiant Kauno Panemunės paplūdimį su poilsiaviete sukurti palankią aplinką konkurencingų turizmo produktų plėtrai Kauno mieste. Tvarkant Panemunės paplūdimį bus įrengta pėsčiųjų takų danga, sutvarkyta veja aplink pastatą, sutvarkyti želdynai, rekonstruotas esamas pastatas – prekybos pavilijonas, pastatytos persirengimo kabinos, šiukšliadėžės, hidrantas, dušas. Vandentiekio ir ūkio tinklai bus pajungti prie esamų vandentiekio ir ūkio nuotekų linijų, įrengtas apšvietimas. Paplūdimyje bus įrengtos sporto ir vaikų žaidimo aikštelės, pavėsinės ir poilsiavietės. Įgyvendinant projektą plėtojama rekreacijos ir turizmo paslaugų infrastruktūra, geriau tenkinami didėjantys vietinio ir atvykstamojo turizmo poreikiai bei poilsiautojų ir turistų lūkesčiai, išsaugomas teritorijos rekreacinis potencialas.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinant projektą plėtojama rekreacijos ir turizmo paslaugų infrastruktūra, geriau tenkinami didėjantys vietinio ir atvykstamojo turizmo poreikiai bei poilsiautojų ir turistų lūkesčiai, išsaugomas teritorijos rekreacinis potencialas. Įgyvendinus projektą, Panemunės paplūdimys bus oficialiai įteisintas pagal paplūdimiams keliamus reikalavimus. Įgyvendinus projektą bus galima organizuoti gyventojų sporto, sveikos gyvensenos, vaikų laisvalaikio renginius ir kt.; patenkinti vietos gyventojų ir miesto svečių poreikius naudotis moderniu paplūdimiu su poilsiaviete; sukurti paklausių turizmo produktų kūrimą skatinančią viešąją turizmo infrastruktūrą, o tai prisideda prie 2007 - 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslų įgyvendinimo.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kaunas.lt/popup2.php?item_id=1973
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu bus atliekami tokie darbai: pėsčiųjų takų dangos įrengimas, vejos sutvarkymas aplink pastatą, želdynų sutvarkymas, esamo pastato – prekybos pavilijono sutvarkymas pritaikant paplūdimio reikmėms (gelbėtojų, medicinos personalo patalpos, prekybos patalpos), persirengimo kabinų, šiukšliadėžių pastatymas, hidranto, dušo įrengimas; vandentiekio ir ūkio tinklų pajungimas prie esamų vandentiekio ir ūkio nuotekų linijų, apšvietimo įrengimas; sporto ir vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių ir poilsiaviečių įrengimas. Bus įrengti informacinis ir nuolatinis aiškinamasis stendai. Projekto metu įrengto Panemunės paplūdimio tinkamą priežiūrą, eksploataciją ir tolimesnį palaikymą užtikrins Kauno miesto savivaldybė (Miesto tvarkymo skyrius). Kauno miesto savivaldybės administracija esamus tris paplūdimius eksploatuoja per viešųjų pirkimų būdu įsigijamas paplūdimių eksploatacijos paslaugas ir turi patirties bei geros praktikos taip užtikrinti infrastruktūros priežiūrą ir paplūdimio paslaugų teikimą. Panemunės paplūdimys bus eksploatuojamas taip pat - viešųjų pirkimų būdu perkant paslaugas. Paslaugų pirkimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto miesto tvarkymui skirtų lėšų. Sukurtos infrastruktūros eksploatacijai ir priežiūrai užtikrinti bus sukurta viena nauja darbo vieta - paplūdimyje budės gelbėtojai, kuriuos samdo paplūdimio eksploatacijos paslaugų teikėjai.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.alfa.lt/straipsnis/16247659/kaune-bus-irengtas-naujas-papludimys-ir-poilsiaviete

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kaunas.lt/index.php?1665086933
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga negali turėti akcininkų ar dalininkų.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Savivaldybės biudžetinė įstaiga neturi bendrovių ar filialų.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip. http://www.kaunas.lt/index.php?4179725374
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Prieš pradedant projektą buvo atlikta išsami alternatyvų analizė.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai -
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutartyje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga.