Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kauno kolegijos infrastruktūros plėtra ir valdymo optimizavimas

Kauno kolegija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Pramonės prospektas 20, Kauno kolegija, Kaunas 50468, Lietuva
Rajonas Kauno m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 24
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 3.185.820,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – pagerinti Kauno kolegijos studijų kokybę, tarptautinį konkurencingumą ir prieinamumą, išplečiant ir modernizuojant Kolegijos akademinio miestelio infrastruktūrą bei optimizuojant valdymą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 9

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo priemonę "Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra". Projekto atitikties horizontaliosioms sritims parametrai: darnus vystymasis; lyčių lygybė ir nediskriminavimas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.kaunokolegija.lt/apie-mus/struktura/
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
4
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
5
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Šis projektas – tolimesnių Kauno kolegijos struktūrinių pokyčių, nukreiptų į nuolatinį studijų kokybės gerinimą, studijų tarptautiškumo didinimą ir prieinamumo užtikrinimą bei studijų sistemos efektyvumo didinimą, pagrindas. Tuo tikslu Kauno kolegija siekia gauti ES paramą vidaus valdymo sąrangos, studijų kokybės užtikrinimo mechanizmo, dėstytojų kompetencijos tobulinimui, studijų programų atnaujinimui bei tarptautiškumo didinimui. Naujai pastatyto pastato eksploatavimo išlaidos bus toliau finansuojamos iš Kauno kolegijos biudžeto. Planuojama, jog Kauno kolegijoje vykdoma energijos taupymo programa leis kasmet nemažai lėšų, kurių dalis bus skiriama naujojo pastato eksploatavimo išlaidoms padengti. Naujojo pastato tinkamą priežiūrą vykdys Kauno kolegijos darbuotojai. Statybos metu planuojama naudoti kokybiškas medžiagas, kurios užtikrins pastato ilgaamžiškumą. Naujai pastatyto ir įrengto pastato nereikės remontuoti bent 10 metų.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.kaunokolegija.lt/naujojo-studiju-centro-atidarymas/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2014/03/KK-SVPT-1.pdf
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Netaikoma
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Kauno kolegija antrinių ir pirminių bendrovių neturi. Informacija apie filialus nurodyta Kauno kolegijos tinklapyje.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://www.kaunokolegija.lt/wp-content/uploads/2012/05/Kauno-kolegijos-akademinės-etikos-kodeksas1.pdf
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančios nuostatos yra apibrėžtos Kauno kolegijos statute.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Suinteresuoti asmenys su kaštų ir naudos analize/investicijų projektu gali susipažinti Kauno kolegijos Projektų skyriuje
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga