Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Kadagių gatvės modernizavimas Vijolių kaime Šiaulių rajone

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vilniaus gatvė 263, Šiauliai 76337, Lietuva
Rajonas Šiaulių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 52
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Ekonomikos augimo veiksmų programa
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Ne
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 1,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 67,00 EUR
Projekto tikslas Plėtoti transporto infrastruktūrą, prisidėti prie susisiekimo tinklo pralaidumo ir patikimumo.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto įgyvendinimas, investavus ES lėšas, užtikrintų Šiaulių regiono 2007-2013 m. plėtros plano ir Šiaulių rajono savivaldybės 2011-2017 m. strateginio plėtros plano priemonės ,,Šiaulių rajono Kuršėnų miesto, miestelių ir kaimų gatvių infrastruktūros gerinimas" vykdymą. Projekto vykdymo metu planuojama veikla - Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, sutvarkant Vijolių kaimo Kadagių gatvę.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.siauliuraj.lt/Valdymo-strukturos-schema71988
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto vykdymo rezultatas - modernizuotas Vijolių kaimo kelio infrastruktūros objektas: 0,790 km. Kadagių g. įrengiant 0,764 km ilgio pėsčiųjų -dviračių taką vienoje kelio pusėje.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.siauliuraj.lt/lit/Kadagiu-gatves-modernizavimas-Vijoliu-kaime-iauliu-rajone-Nr-VP2-44-SM-02-R-61-023/1155

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.siauliuraj.lt/Viesuju-pirkimu-taisykles47843
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Bus papildyta
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Bus papildyta

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne