Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Juodpelkio tvenkinių ir pakrančių išvalymas bei tvarkymas Mažeikių mieste

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Laisvės gatvė 8, Mažeikiai 89223, Lietuva
Rajonas Mažeikių r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Virš 90
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Vandens telkinių būklės gerinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 532,34 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 59,15 EUR
Projekto tikslas Pagerinti Mažeikių mieste esančių Juodpelkio tvenkinių ekologinę ir chenminę būklę.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto įgyvendinimo metu buvo išvalyti du tvenkiniai, kurių bendras plotas - 1,67 ha: Juodpelkio (Stadiono mažasis) tvenkinys, esantis Sedos - Pavasario gatvių sankryžoje, kurio plotas 0,47 ha ir Juodpelkio tvenkinys, esantis Senkelio - Žemaitijos gatvių sankryžoje, kurio plotas 1,2 ha. Tvenkinių valymo metu buvo iškasta 7576 m3 dumblo, turinčio kenksmingų teršalų ir biogeninių medžiagų: 1984 m3 iš Juodpelkio (Stadiono mažojo) tvenkinio, 5592 m3 iš Juodpelkio tvenkinio. Įgyvendinus projektą, pagerėjo vandens telkinių ekologinė ir cheminė būklė: sumažėjo dumblo sluoksnis, organinių medžiagų kiekis susikaupusiame dumble, bendrojo fosforo, azoto kiekis. Taip pat projekto metu buvo pašalinta perteklinė augmenija, pakrantėse pašalinti menkaverčiai krūmai, sutvarkyti šlaitai. Šie tvenkiniai yra labai svarbūs Mažeikių miesto ir jo apylinkių gyventojams, kadangi jie plačiai bus naudojami turizmui ir poilsiui vasaros metu. Įgyvendinus projektą buvo sukurta patraukli rekreacinė zona Mažeikių rajono gyventojams ir svečiams.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.mazeikiai.lt/index.php?-579365527
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
3
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
1
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Tęstinumo užtikrinimas:
Nuo projekto administravimo ir finansavimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, nustačius taršą į Juodpelkio tvenkinius, projekto vykdytojas turi imtis priemonių, esančių projekto vykdytojo kompetencijos ribose, taršą nedelsiant nutraukti bei pašalinti taršos padarytą žalą. Taip pat, ne mažiau nei 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrinama kasmetinė išvalytų telkinių priežiūra, pašalinant naujai užaugusius makrofitus, pleistoninius, šiurkščiuosius bei minkštuosius augalus, valyti ir tvarkyti priekrantes ir, siekiant įvertinti telkinio ekologinės (cheminės) būklės gerėjimą, kas ketvirtį turi būti atlikti vandens kokybės tyrimai.
Pasiekti rezultatai:
Projekto įgyvendinimo metu buvo išvalyti du tvenkiniai, kurių bendras plotas - 1,67 ha: Juodpelkio (Stadiono mažasis) tvenkinys, esantis Sedos - Pavasario gatvių sankryžoje, kurio plotas 0,47 ha ir Juodpelkio tvenkinys, esantis Senkelio - Žemaitijos gatvių sankryžoje, kurio plotas 1,2 ha. Tvenkinių valymo metu buvo iškasta 7576 m3 dumblo, turinčio kenksmingų teršalų ir biogeninių medžiagų: 1984 m3 iš Juodpelkio (Stadiono mažojo) tvenkinio, 5592 m3 iš Juodpelkio tvenkinio. Įgyvendinus projektą, pagerėjo vandens telkinių ekologinė ir cheminė būklė: sumažėjo dumblo sluoksnis, organinių medžiagų kiekis susikaupusiame dumble, bendrojo fosforo, azoto kiekis. Taip pat projekto metu buvo pašalinta perteklinė augmenija, pakrantėse pašalinti menkaverčiai krūmai, sutvarkyti šlaitai.
Nuorodos į projekto rezultatus Projekto rezultatai viešinami projekto vykdytojo svetainėje http://www.mazeikiai.lt/index.php?-1896333956.

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.mazeikiai.lt/index.php?-621240261
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Konsultacijos buvo vykdomos su gyventojais, kurių žemės sklypų ribos susijusios su sutvarkyta teritorija.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Buvo bendraujama su Aplinkos apsaugos agentūra, su LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūra, Valstybine mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nėra akcininkų/dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Nėra filialų
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Ne
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Ne, tačiau yra vadovaujamasi LR Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis, valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis ir kt.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Tai reguliuoja LR Valstybės tarnybos įstatymas
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Tai reguliuoja LR Valstybės tarnybos įstatymas
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Projekto paraiškoje buvo atlikta projekto poreikio, naudos analizė (pagrindimas), atitikimas stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams, alternatyvų analizė, vertinta projekto rizika ir pan.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 konfidencialu