Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Interaktyvių el. demokratijos paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje, sudarant sąlygas gyventojų nuomonei pareikšti(Elektroninės demokratijos plėtra Elektrėnų savivaldybėje)

Elektrėnų savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė 8 Elektrinės gatvė, Elektrėnai 26108, Lietuva
Rajonas Elektrėnų s.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 73
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Informacinė visuomenė visiems
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Elektroninė demokratija: regionai
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis planavimas
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 109.103,05 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas Projekto tikslas – kurti elektronines priemones, kuriomis asmenų galėtų reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl vietos valdžios institucijų rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis ir kita.
Uždavinys – sukurti ir įdiegti informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, didinančius viešojo administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinantiems bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos formas.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 3

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ uždavinį „Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje“.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.elektrenai.lt/index.php?1849269053
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Korupcijos_prevencija/7795/2/390
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto rezultatai:
Elektroninės demokratijos paslaugų įdiegimo ir teikimo Elektrėnų savivaldybėje informacinės sistemos projektavimo ataskaita ir procedūrinis aprašas;
Sukurtos ir įdiegtos interaktyvios viešosios e.demokratijos paslaugos (4 moduliai);
Techninė bazė skirta įdiegti ir teikti interaktyvias e.demokratijos priemones.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Europos-sajungos-ir-kitu-uzsienio-fondu-parama

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Supaprastintu-vieuju-pirkimu-taisykles/1
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip, dalis
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Organizacija yra viešojo sektoriaus įstaiga kuri negali turėti akcininkų ar dalininkų
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Organizacija yra viešojo sektoriaus įstaiga kuri negali turėti akcininkų ar dalininkų
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Alternatyvų analizė atlikta paraiškoje
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Yra Ūkio plėtros ir investicijų skyriuje, norintys gali susipažinti
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Bus papildyta