Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 5
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013 m.
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Techninės paramos veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Techninė parama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Informavimas ir viešinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 621.582,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0
Projekto tikslas Projekto tikslas - užtikrinti tinkamą ir skaidrų informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimą 2007-2013 m. ES programavimo laikotarpiui.

Įgyvendinant projektą siekėme nuolat konsultuoti ir teikti informaciją pareiškėjams, projektų vykdytojams, ekonominiams ir socialiniams partneriams, žiniasklaidai bei kitoms visuomenės grupėms pagal institucijos kompetenciją apie:
• projektų finansavimo galimybes,
• projektų rengimo ir įgyvendinimo sąlygas,
• projektų atrankos kriterijus,
• paraiškų vertinimo procedūras,
• projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus.
Projektu siekiama įgyvendinti iniciatyvas, sukursiančias sąlygas skaidresniems pirkimams ir padėsiančias laiku ir kokybiškai įgyvendinti verslo, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos projektus.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 153

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinus projekto veiklas, buvo pasiektas stebėsenos rodiklis - 7 informavimo iniciatyvos - informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://lvpa.lt/lt/struktura
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://lvpa.lt/lt/istatai; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
7
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
146
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai
Projekto veikla – metinių informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimas bei projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas – įgyvendinta tinkamai ir laiku. Projekto įgyvendinimas užtikrino LVPA kaip Įgyvendinančiosios institucijos tikslinių grupių informuotumą apie 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą, naudojant įvairias komunikacijos priemones.
Projekto rezultatai pasiekti – įgyvendintos 7 informavimo ir viešinimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir kita), po 1 informavimo ir viešinimo iniciatyvą per metus. Vykdant projekto veiklą buvo vykdomos šios informavimo ir viešinimo priemonės:
1. LVPA interneto svetainės sukūrimas (sukurtos 2 interneto svetainės);
2. Seminarai, konferencijos ir kiti renginiai pareiškėjams ir projektų vykdytojams (organizuotas 171 seminaras);
3. Pažintinių kelionių žiniasklaidos atstovams, dviračių žygių organizavimas;
4. Maitinimo organizavimas renginių metu;
5. Skelbimų ir informacijos talpinimas dienraščiuose, spaudoje, interneto puslapiuose;
6. Informacijos teikimas per TV kanalus, radiją;
7. Dokumentinių filmų, reportažų kūrimas;
8. Fotografijų, ortofotografijų gamyba ir rėminimas;
9. Mobilių parodų organizavimas;
10. Turistinio žinyno ir kitų leidinių leidyba;
11. Mobilios internetinės aplikacijos, skirtos išmaniesiems ir mobiliesiems telefonams, sukūrimas;
12. Tyrimų-apklausų organizavimas;
13. Dalomųjų viešinimo priemonių – aplankų, bloknotų, tušinukų, reprezentacinių priemonių ir kitų viešinimo prekių – įsigijimas;
14. Kitos informavimo ir viešinimo priemonės.
Nuorodos į projekto rezultatus http://lvpa.lt/; http://194.110.220.133/default.aspx; http://lvpa.lt/lt/turisto-zinynas; http://lvpa.lt/lt/galerija; http://lvpa.lt/lt/video-medziaga; http://lvpa.lt/lt/seminaru-medziaga

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://lvpa.lt/lt/pirkimo-taisykles
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai LVPA filialų neturi
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://lvpa.lt/lt/korupcijos-prevencija
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą http://lvpa.lt/upload/files/Elgesio_kodeksas_v2(2015-01-16).pdf
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Nebuvo atlikta
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 http://www.esparama.lt/projektas?id=2612&pgsz=10