Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Energijos efektyvumo didinimas Rūdiškių vidurinėje mokykloje

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas ,,Aplinka ir darnus vystymasis"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 288.229,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 43.234,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – sumažinti Rūdiškių vidurinės mokyklos pastato energetinių resursų naudojimą. Ketinami atlikti darbai: 1) rekonstruoti išorinius atitvarus, 2) rekonstruoti šildymo sistemą, 3) rekonstruoti karšto vandens sistemą, 4) rekonstruoti šalto vandens sistemą, 5) rekonstruoti apšvietimo sistemą, 6) rekonstruoti šilumos punktą. Tikslinė grupė – 96 darbuotojai ir 521 mokinys. Atlikus darbus bus sutaupoma 33160,75 Lt kasmet. Šias lėšas bus galima panaudoti mokinių mokymosi ir personalo darbo sąlygų gerinimui, einamiesiems remontams ir t.t. Atlikus pastato renovaciją sumažės energijos sunaudojimas, išlaidos šildymui, pagerės darbo ir mokymosi sąlygos, sumažės aplinkos tarša, bus tausojami energetiniai resursai ir t.t. Įstaiga didžiąją dalį biudžeto lėšų išleidžia darbuotojų atlyginimams bei mokesčiams, komunaliniams mokesčiams, todėl nepajėgi įgyvendinti projektą be ES paramos. Projekto vertė siekia 2191834 Lt. Jis įtrauktas į Vilniaus regiono projektų sąrašą, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 10.9-26.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 6

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Sumažintas Rūdiškių vidurinės mokyklos pastato energetinių resursų naudojimas. Atlikti darbai: 1) rekonstruoti išoriniai atitvarai, 2) rekonstruota šildymo sistema, 3) rekonstruota karšto vandens sistema, 4) rekonstruota šalto vandens sistemą, 5) rekonstruota apšvietimo sistema, 6) rekonstruotas šilumos punktas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
5
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Mokyklos pastatui 10-15 metų nereikės stambių investicijų. Įstaiga pilnai finansuojama iš Trakų r. savivaldybės biudžeto.Mokyklos steigėjas yra Trakų r. savivaldybės administracija, kuri neplanuoja keisti įstaigos savininko ar statuso. Todėl nėra tikimybės, kad ji bus uždaryta, sumažintas finansavimas ar pan. Mokyklos pastatas po projekto įgyvendinimo toliau priklausys Trakų r. savivaldybės administracijai, juo naudosis mokykla švietimo reikmėms. Pasiekti projekto veiklos rezultatai bus valdomi Trakų r. savivaldybės administracijos. Tokiu būdu projekto tęstinumas bus užtikrintas dviem aspektais: fiziniu (Trakų r. savivaldybės administracija užtikrins sukurtos infrastruktūros finansinį ir institucinį išlaikymą, suremontuotam pastatui nereikės skirti didelės vertės investicijų ateityje), veiklos rezultatų (jie atiteks Trakų r. savivaldybės administracijai).
Nuorodos į projekto rezultatus http://trakietis.lt/traku-naujienos/naujienos/rudiskiu-gimnazija-dziugins-ir-mokytojus-ir-mokinius/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga (negali turėti akcininkų ar dalininkų).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investiciju projektas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga