Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Energijos efektyvumo didinimas lopšelyje-darželyje „Šilas” Lentvaryje

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis ,,Viešujų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė inrfastruktūra"
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 136.291,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 20.443,00 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas modernizuoti Lentvario lopšelio - darželio ,, Šilas" pastatą. Projekto vykdymo metu atlikti šie pagrindiniai pastato modernizavimo darbai: • patalpų remontas (apie 1402 kv.m), iš jų: ugdymo (apie 878 kv. m), metodinių (apie 46 kv. m) patalpų. • įsigyta reikiama įranga bei baldai (224 vienetai). Projekto tikslinės grupės: • Tiesioginiai vartotojai – darželį lankantys vaikai (apie 200) ir jame dirbantys darbuotojai (apie 45). • Netiesioginiai vartotojai – vaikų darželį lankančių vaikų tėvai (apie 400), potencialūs ikimokyklinio ugdymo paslaugų vartotojai (apie 351).
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 5

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto metu bus atlikti šie pagrindiniai pastato modernizavimo darbai: • patalpų remontas (apie 1402 kv.m), iš jų: ugdymo (apie 878 kv. m), metodinių (apie 46 kv. m) patalpų. • įsigyta reikiama įranga bei baldai (224 vienetai). Projekto tikslinės grupės: • Tiesioginiai vartotojai – darželį lankantys vaikai (apie 200) ir jame dirbantys darbuotojai (apie 45). • Netiesioginiai vartotojai – vaikų darželį lankančių vaikų tėvai (apie 400), potencialūs ikimokyklinio ugdymo paslaugų vartotojai (apie 351).
Technologinis projekto tęstinumas. Įstaigos langai yra neseniai pakeisti naujais plastikiniais (būklė labai gera). Modernizuotų patalpų, naujos įrangos, baldų nereikės remontuoti 15 metų, todėl aukšta paslaugų kokybė technologiniu požiūriu pasibaigus projektui bus užtikrinta ilgam laikotarpiui.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
4
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto tęstinumas apibūdinamas 3 aspektais: instituciniu (teisiniu), finansiniu ir technologiniu: • Institucinis (teisinis) projekto tęstinumas bus užtikrintas, nes modernizuotas pastatas ir toliau išliks Trakų rajono savivaldybės administracijos nuosavybė. Darželio administracija turi pakankamai kompetencijos įstaigos veiklos tęstinumo užtikrinimui. Trakų rajono savivaldybės administracija, kuri skiria finansavimą šiai įstaigai, yra suinteresuota ikimokyklinio ugdymo veiklos tęstinumu, kadangi ši veikla yra itin aktuali rajono gyventojams. • Finansinis projekto tęstinumas. Pasibaigus projekto finansavimui, sukurtų produktų finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš pareiškėjo lėšų. • Technologinis projekto tęstinumas. Įstaigos langai yra neseniai pakeisti naujais plastikiniais (būklė labai gera). Modernizuotų patalpų, naujos įrangos, baldų nereikės remontuoti bent 15 metų, todėl aukšta paslaugų kokybė technologiniu požiūriu pasibaigus projektui bus užtikrinta ilgam laikotarpiui
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.galve.lt/renovuojami-trak-rajono-vaik-dareliai/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Savivaldybės biudžetinė įstaiga (negali turėti akcininkų ar dalininkų).
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investiciju projektas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga