Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

EkoMokykla.LT – Aplinkos išteklių tausojimo ir atsakingo elgesio iniciatyva Lietuvos švietimo sistemoje Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Nemuno 2 91199 Klaipėda 7084 Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok! VšĮ DVI Darnaus vystymo iniciatyvos”

Socialinių mokslų kolegija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė 2 Nemuno g., Klaipėda, Klaipėda County, Lietuva
Rajonas Klaipėdos m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 27
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Konkursinis.
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Ne
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 20.841,06 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 1.333,41 EUR
Projekto tikslas Darnios Lietuvos ateities kūrimas visų pirma priklauso nuo joje gyvenančių piliečių atsakingo elgesio. Pagrindinė projekto metu sprendžiama viena aktualiausių šiandienos ekologinių problemų – didėjantis gamtos ir energetinių išteklių eikvojimas, augantis atliekų kiekis ir šių procesų pasekoje kylantys klimato kaitos padariniai. Įgyvendinamu projektu - skatinant sąmoningą ir atsakingą elgesį - bus siekiama spręsti šią problemą bei šitaip prisidėti prie aplinkos išsaugojimo. Siekiant pokyčių, būtina pradėti nuo jaunosios kartos ugdymo, skiepijant jiems vertybes ir formuojant atsakingo elgesio gamtos atžvilgiu įpročius, todėl šiuo projektu Socialinių mokslų kolegija siekia tęsti savo aplinkosauginių veiklų ciklą ir inicijuoti Eko-mokyklų tinklo sukūrimą. Tiesiogiai nukreipta į bendrojo lavinimo sistemą, ši iniciatyva paskatintų aplinkosauginio ugdymo ir atsakingo elgesio pokyčius Lietuvos švietimo aplinkoje apimant tiek institucinį, tiek individo lygmenį. Projekto metu numatoma suorganizuoti 50 seminarų vidurinėse mokyklose ir gimnazijose (ne mažiau kaip 70 proc. seminarų vyks mokyklose ir gimnazijose, kurios yra ne savivaldybių centruose). Taip pat bus organizuojamos 2 aplinkosauginės akcijos skirtos gamtos išteklių saugojimui (Kuršių Nerijoje ir Vilniaus rajone) bei konkursas mokykloms “EkoMokykla”. Mokyklos, dalyvavusios konkurse ir siekiančios diegti aplinkai draugiško elgesio principus savo veikloje, bus skatinamos pasirašyti Eko-Mokyklos deklaraciją ir prisidėti prie gamtai draugiško ir atsakingo elgesio mokyklų tinklo.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 4

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atliepia vieną aktualiausių šiandienos ekologinių problemų – vis didėjantį gamtos ir energetinių išteklių eikvojimą, augantį atliekų kiekį ir šių procesų pasekoje kylančius klimato kaitos padarinius. Projektu siekiama atkreipti Lietuvos jaunų žmonių dėmesį tai, kad visa mūsų ekosistema priklauso nuo mūsų požiūrio į gamtos išsaugojimą, nuo kasdieninio atsakingo ir sąmoningo elgesio vartojant ir tausojant energinius ir gamtinius resursus. Projekto tematika glaudžiai dera su šiomis Stebėsenos komiteto patvirtintomis temomis: energijos išteklių taupymas ir klimato kaita, didėjantis atliekų kiekis, gamtos išteklių eikvojimas. Projekto metu numatyta įgyvendinti tris veiksmų priemones: organizuoti pažintinius seminarus vyresnių klasių moksleiviams, įgyvendinti dvi aplinkosaugines akcijas, nukreiptas į gamtos išteklių išsaugojimą, inicijuoti ir įgyvendinti nacionalinio masto konkursą “EkoMokykla”, kurio tikslas – skatinti mokyklas prisijungti prie atsakingų gamtos ir išteklių taupymo atžvilgiu mokyklų tinklo ir skatinti aplinkosauginį švietimą savo mokymo institucijose.

Projekto tikslai ir veiklos įgyvendina Aplinkos sektoriaus 2007–2013 m. periodo viešinimo veiksmų plano 2012–2013 m. laikotarpio 6 punkto 3 ir 4 papunkčiuose nurodytas priemones, t.y. seminarų ir akcijų organizavimas. Projekto metu bus pravesta 50 seminarų mokyklose ir įgyvendintos dvi aplinkosauginės akcijos bei nacionalinio masto konkursas.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.smk.lt/uploads/SMK_Organizacine_valdymo_struktura_2014-2015.pdf
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Bus pateikta vėliau
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
0
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Pasiekti rezultatai:
Suorganizuota 50 mokomųjų seminarų Lietuvos mokyklose, kuriuose dalyvavo virš 2600 moksleivių;
Suorganizuotos 2 aplinkosauginės akcijos Vilniuje ir Klaipėdoje, skirtos gamtos išteklių saugojimui;
Suorganizuotas Nacionalinio masto konkursas „Eko.Mokykla“, kuriame dalyvavo virš 2000 moksleivių;
Sukurtas ir veikia "Eko.Mokyklų" tinklas.

Vykdomos aplinkosauginės akcijos yra kasmetinė Socialinių mokslų kolegijos tradicija, siekiant prisidėti prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo. Projekto metu sukurtas atsakingų mokyklų tinklas toliau plėtojamas ir palaikomas, siekiant skatinti mokyklas tapti efektyviomis išteklių naudojimo atžvilgiu.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.ekomokykla.lt/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles Pirkimai vykdomi vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lieuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu.
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Netaikoma.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Galima teigti, kad taip, nes visa įmonės veikla ir principai yra grindžiami aukščiausiais skaidrumo ir sąžiningumo standartais.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Netaikoma
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Kolegija antrinių ir pirminių bendrovių neturi. Informacija apie filialą nurodyta kolegijos tinklalapyje.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Netaikoma
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip, kolegija turi vidaus tvarkos taisykles, akademinės etikos kodeksą, veikia Akademinės etikos komisija bei Ginčų komisija.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Šios nuostatos išdėstytos vidaus tvarkos taisyklėse.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Tokio pobūdžio projektams kaštų ir naudos analizės neatliekamos, tačiau rengiant projekto biudžetą buvo atliktos tiekėjų apklausos dėl numatomų įsigyti paslaugų kainų.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Netaikoma
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Sutarties punktas Nr. 14.3 "Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be Šalių sutikimo, išskyrus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus">