Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste (II etapas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vilnius, Lietuvos Respublika
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 39
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas "Aplinka ir darnus vystymasis"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 3.468.634,15 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 612.111,91 EUR
Projekto tikslas Įsigijus 19 suspaustomis gamtinėmis dujomis varomų ekologiškų dviašių autobusų sumažinta oro tarša,sutrumpėjo kelionės viešuoju transportu laikas,sąlygos. Taip pat sumažintos kuro sąnaudos,sudaromos sveikesnės gyvenamosios aplinkos sąlygos dėl mažesnės oro taršos ir kenksmingų teršalų emisijų sumažėjimo.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Darnaus vystymosi pagrindą sudaro trys elementai – aplinkosauga, ekonominė ir socialinė plėtra. Numatoma, jog projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį aplinkai, nes numatomi įsigyti autobusai kurui naudos suspaustas gamtines dujas, kurių taršos rodikliai yra ženkliai mažesni nei dyzelino. Taip pat bus sudarytos sąlygos transporto spūstims mieste mažinti, daugiau žmonių naudosis viešojo transporto paslaugomis, kas prisidės prie oro taršos mieste mažinimo. Bus patiriamos mažesnės naujų autobusų eksplotacijos išlaidos, kas atneš ekonominę naudą juos eksploatuojančiai įmonei. Taip pat, įsigijus naujus žemagrindžius autobusus, pagerės neįgaliųjų bei asmenų su vaikų vežimėliais, taip pat kitų keleivių kelionės viešuoju transportu sąlygos.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.vilnius.lt/lit/Struktura_ir_kontaktai/889
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.vilnius.lt/lit/Nuostatai/901
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto tęstinumas:
Projekto metu įsigyti ekologiški autobusai 5 metus po projekto pabaigos nebus perleisti, parduoti, įkeisti ar kitaip suvaržytos teisės į juos. Taip pat pareiškėjas įsipareigoja minėtu laikotarpiu nekeisti savo veiklos, kuriai prašomos lėšos, pobūdžio, taip pat nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, taip pat nesilikviduoti. Įsigytų autobusų eksploatacija bus finansuojama nuosavomis projekto partnerio lėšomis.

Projekto rezultatų matavimas:
Padidėjęs viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius. Padidėjusi švaresnių degalų (biodegalų, dujų) ir elektros energijos panaudojimo dalis sąlyginiais vienetais bendrame viešojo transporto sunaudojamų degalų kiekyje.

Nuorodos į projekto rezultatus http://www.vilniausviesasistransportas.lt/lt/2014-m/66-i-vilniaus-gatves-isvaziavo-naujieji-solaris-urbino-autobusai

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.vilnius.lt/lit/Viesieji_pirkimai/815/905
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Naujų ekologiškų autobusų poreikis buvo pateiktas UAB „Vilniaus viešasis transportas“.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Apmokyti.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nurodoma.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 https://www.vilnius.lt/vaktai2011/defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30209881