Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Ekologiškų autobusų įsigijimas Vilniaus mieste (I etapas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 39
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 3 prioritetas "Aplinka ir darnus vystymas"
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 3.323.389,71 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 586.480,54 EUR
Projekto tikslas Kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, transporto spūstis, užtikrinti aukštą tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Vilniaus miesto autobusų parkas yra morališkai ir fiziškai susidėvėjęs. Net 178 autobusai iš 376 yra senesni nei 15 metų. Dabartinis autobusų vidutinis amžius yra daugiau nei 13 metų, o kituose Europos miestuose - 6-8 metai. Didžioji dauguma senesnių autobusų yra "Karosa" markės, kurių gamyklos rekomenduojamas eksploatacinis laikas yra 10 metų. Šie autobusai reikalauja didesnių remonto ir eksploatacinių išlaidų, jie neatitinka EURO ekologinių reikalavimų, jie tampa pavojingi priešgaisrinio saugumo požiūriu. Todėl projekto metu planuojama įsigyti 18 vnt. gamtinėmis dujomis varomų dviašių, standartinio 12 m ilgio autobusų, kuriais bus pakeista 13 vnt. senesnių triašių autobusų. Ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas prisidės prie išmetamų teršalų sumažinimo, triukšmo sumažinimo. Įsigijus gamtinėmis dujomis varomus autobusus išmetamų teršalų kiekis bus sumažintas maždaug 42,5 t. Taip pat naujos viešojo transporto priemonės skatins žmones naudotis viešuoju transportu, mažins spūstis mieste, sutrumpės laukimo intervalai. Planuojama, kad per metus pervežamų keleivių kiekis padidės 216 tūkst.
Projektas sukuria didelę pridėtinę socialinę vertę (didesnis komfortas keleiviams ir vairuotojams, mažesnis triukšmas ir vibracija, susirgimų ir mirčių skaičiaus mažėjimas dėl mažesnės taršos) bei yra ekonomiškai naudingas, todėl tikslinga skirti lėšas projekto įgyvendinimui.
Įgyvendinus projektą, ženkliai sumažės Vilniaus miesto viešojo transporto į atmosferą išmetamų kenksmingų dujų ir teršalų kiekis. Dėl sumažinto išmetamų teršalų kiekio projektas prisidės prie vieno svarbiausių darnaus vystymosi prioritetų – pasaulinės klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos uždavinius ir priemones, todėl prisideda prie darnaus transporto principo įgyvendinimo. Projekto metu nebus vykdomos veiklos, kurios turėtų neigiamos įtakos aplinkosauginei, socialinei, ekonominei ir regionų vystymo sritims.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.vilnius.lt/lit/Struktura_ir_kontaktai/889
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.vilnius.lt/lit/Nuostatai/901
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto metu įsigyti autobusai 5 metus po projekto pabaigos nebus perleisti, parduoti, įkeisti ar kitaip suvaržytos teisės į juos. Įsigytų autobusų eksploatacija bus vykdoma nuosavomis partnerio lėšomis.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.vilniausviesasistransportas.lt/lt/2014-m/66-i-vilniaus-gatves-isvaziavo-naujieji-solaris-urbino-autobusai

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.vilnius.lt/lit/Viesieji_pirkimai/815/905
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Nebuvo.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Apmokyti.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nurodoma.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Neskelbiama.