Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir  kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Unnamed Road, 04250 Gigors, Prancūzija
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 274,75 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 28,22 EUR
Projekto tikslas Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Trakų rajone. Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastatas bei kompleksiškai atnaujintas pastato sklypas, pritaikant pastatą ir jo sklypą bendruomeninės infrastruktūros gerinimui bei sudarant gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą. Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimo ir sklypo sutvarkymo projekto galutinis naudos gavėjas – Trakų rajono savivaldybės Paluknio seniūnijos ir Dusmenų gyventojai, Dusmenų kaimo bendruomenė. Onuškio seniūnijoje šiuo metu gyvena 1562 gyventojai, iš jų - Dusmenų kaime. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2012-2014 m., įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 6

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinant projektą „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas sudarant seniūnijos gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą" numatoma rekonstruoti buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastatą, pritaikant jį bendruomenės „Dusena“ ir Trakų kultūros namų filialo veiklai bei sutvarkyti aplinką. Dusmenų kaime tik dalinai teikiamos viešosios paslaugos, kadangi nėra viešųjų paslaugų tiekėjų. Visos kitos viešosios paslaugos yra tgeikiamos Onuškio miestelyje.
Dėka aktyvios kaimo bendruomenės „Dusmena“ ir Trakų rajono kultūros rūmų filialo veiklos Duomenyse, jau veikia viešųjų interneto prieigos taškų centras, mini salė sportui, nuolatos organizuojami koncertai, šventės, įvairius mokymais. Dusmenų krašto žmonių pagalba yra įrengtas nedidelis etnografinis muziejus. Kuriame yra virš 200 eksponatų. Šiuo metu šie subjektai neturi tinkamų sąlygų vykdyti savo veiklą, todėl būtinas šio projekto įgyvendinimas. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Trakų rajone. Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastatas bei kompleksiškai atnaujintas pastato sklypas, pritaikant pastatą ir jo sklypą bendruomeninės infrastruktūros gerinimui bei sudarant gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą. Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimo ir sklypo sutvarkymo projekto galutinis naudos gavėjas – Trakų rajono savivaldybės Paluknio seniūnijos ir Dusmenų gyventojai, Dusmenų kaimo bendruomenė. Onuškio seniūnijoje šiuo metu gyvena 1562 gyventojai, iš jų - Dusmenų kaime. Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2012-2014 m., įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.trakai.lt/index.php?902303885
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
5
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus yra tiesiogiai atsakingas projekto pareiškėjas - Trakų rajono savivaldybės administracija, kurios veiklos tęstinumą numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
Projekto tęstinumas apibūdinamas šiais aspektais: Veiklos vykdymo ir organizaciniu, finansiniu bei eksploataciniu:
• Veiklos vykdymo ir organizacinis tęstinumas bus užtikrintas, nes modernizuotas pastatas bei įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir sutvarkyta aplinka (žemės sklypas) ir toliau išliks savivaldybės administracijos priežiūroje.
• Finansinis projekto tęstinumas. Pasibaigus projekto finansavimui, sukurtų produktų finansinis tęstinumas bus užtikrintas iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
• Eksploatacinis projekto tęstinumas. Modernizuoto pastato bei įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės nereikės remontuoti bent 15 metų, todėl aukšta paslaugų kokybė eksploataciniu požiūriu pasibaigus projektui bus užtikrinta ilgam laikotarpiui.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.trakai.lt/index.php?2511726518

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Trakų rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė parengtas investicijų projektas
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas parengtas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga