Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

BIRŽŲ PILIES KOMPLEKSO RŪMŲ SUTVARKYMO, ARSENALO PASTATO ATSTATYMO IR PRITAIKYMO TURIZMO IR KITIEMS VIEŠIESIEMS POREIKIAMS

Biržų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 38, Biržai 41143, Lietuva
Rajonas Biržų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius Daugiau kaip 60.
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-1 Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Viešųjų nekilnojamų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 1.677.066,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 119.238,00 EUR
Projekto tikslas Tikslas - pritaikyti Biržų pilies kompleksą kultūros, turizmo ir kitoms viešoms reikmėms. Uždavinys - atlikti Biržų pilies komplekso arsenalo pastato atkūrimo ir Biržų pilies rūmų langų (I ir II a.) pakeitimo tvarkomuosius darbus.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 7

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas tiesiogiai prisideda prie 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" uždavinio „Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tam tinkamai naudoti gamtos išteklius, kultūros paveldą ir sukurti palankesnes aktyvaus poilsio sąlygas" įgyvendinimo. Projektu kompleksiškai pritaikytas turizmui viešasis nekilnojamasis kultūros paveldo objektas - Biržų pilis (atkurtas ir pritaikytas turizmui ir kitiems viešiems poreikiams pilies arsenalas bei pilies rūmai, kuriuose projekto lėšomis pakeisti I ir II aukštų langai).
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.birzai.lt/index.php?2146280407
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED ir http://www.birzai.lt/index.php?1979391698
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
3
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
4
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Sutvarkyti Biržų pilies rūmai (pakeisti langai I ir II aukštuose) ir atstatytas Biržų pilies arsenalo pastatas naudojami projekto partnerio savivaldybės biudžetinės įstaigos Biržų krašto muziejaus „Sėla“ (toliau - Muziejus) muziejinei-edukacinei veiklai vykdyti. Sudarytos sąlygos papildomoms ekspozicijoms įrengti, Muziejaus vykdomoms veikloms plėsti. Atstatytas pilies arsenalas naudojamas senoviniams ginklams saugoti, eksponuoti, restauruoti, nedidelėms konferencijoms organizuoti, senoviškos kalvystės amatui demonstruoti, kitoms ekspozicijoms.
Įgyvendintas projektas prisideda prie turtingo rajono kultūros paveldo puoselėjimo, išsaugojimo. Biržų pilies kompleksas tampa vis daugiau pritaikytas kultūros, turizmo ir kitoms viešoms reikmėms. Sukurtas naujas turistų traukos objektas į Biržų rajoną pritrauks dar daugiau turistų ir svečių.
Organizaciniu (instituciniu) požiūriu projekto tęstinumą, vykdydamas muziejinę-edukacinę veiklą sukurtoje infrastruktūroje užtikrins Muziejus, kurio veikla yra tęstinė ir neterminuota. Muziejus atsakingas už projekto įgyvendinimo metu gautus rezultatus, jų išsaugojimą, sklaidą bei tinkamą sukurtos infrastruktūros naudojimą. Finansiniu požiūriu projekto tęstinumą užtikrins Biržų rajono savivaldybė, iš kurios biudžeto asignavimų ir toliau bus skiriamos lėšos Muziejaus veiklai vykdyti bei projekto finansavimo lėšomis sukurtai infrastruktūrai prižiūrėti.
Planuojami Projekto rezultatų rodikliai: pritraukta turistų per 3 m. po projekto įgyvendinimo - 60000; sukurtos 7 naujos darbo vietos (3 - vyrams, 4 - moterims).
5 metus po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo dienos kasmet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai bus teikiamos Ataskaitos po projekto užbaigimo. Ataskaitoje nurodomi projekto stebėsenos rodikliai bus matuojami ir skaičiuojami VP3-1.3-ŪM-02-V priemonės „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ įgyvendinimo rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-349, nustatyta tvarka.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.birzai.lt/index.php?-753436474 ir http://www.birzumuziejus.lt/lt/arsenalas

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.birzai.lt/index.php?1195077849
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Taip.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Taip.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Biržų rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, todėl nei akcininkų, nei dalininkų neturi.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Biržų rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, todėl antrinių, pirminių bendrovių ir filialų neturi.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.birzai.lt/index.php?1979391698
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip. Asmenų, dirbančių Biržų rajono savivaldybėje, elgesio taisyklės, patvirtintos Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008-05-28 sprendimu Nr. T-129: http://idamas.sritis.lt/index.php?549964632, taip pat vadovaujasi Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-24 nutarimu Nr. 968: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.59D1FFDA35ED
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip. Asmenų, dirbančių Biržų rajono savivaldybėje, elgesio taisyklės, patvirtintos Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008-05-28 sprendimu Nr. T-129: http://idamas.sritis.lt/index.php?549964632, taip pat vadovaujasi Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-24 nutarimu Nr. 968: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.59D1FFDA35ED
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip. Asmenų, dirbančių Biržų rajono savivaldybėje, elgesio taisyklės, patvirtintos Biržų rajono savivaldybės tarybos 2008-05-28 sprendimu Nr. T-129: http://idamas.sritis.lt/index.php?549964632, taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0E550D6ADF0
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Buvo parengti investicinis projektas su kaštų ir naudos analize, techninis projektas, sąmata.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje yra konfidencialumo sąlyga.