Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Bernardinų sodo (Sereikiškių parko) sutvarkymas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Konstitucijos prospektas 3, Vilnius 09307, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 39
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui 1 prioritetas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2.896.200,19 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 380.686,69 EUR
Projekto tikslas Vilniaus miesto savivaldybei priklausanti viešojo naudojimo teritorija yra pačiame Vilniaus senamiesčio branduolyje, šalia Neries ir Vilnios upių slėnių sankirtos, Gedimino pilies ir Kalnų parko kalvyno papėdėje. Funkciniu aspektu Sereikiškių parkas ir Bernardinų sodas šiuo metu yra vienintelė žalioji poilsio zona, skirta gyventojų poilsiui bei gausių aplink esančių unikalių kultūros vertybių lankytojams, sostinėje viešintiems Lietuvos ir užsienio turistams. Projekto tikslas atkurti Bernardino sodo (Sereikiškių parko) kultūrinį bei gamtinį paminklą, bei, įvertinus pakitusią urbanistinę ir socialinę aplinką, ieškant darnos su vietovėje išlikusiais praeities klodais buvo pasiektas. Pagal Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą Bernardinų sodas yra senamiesčio zonoje, kurioje teisės aktais numatytas restauravimo – atkūrimo rėžimas buvo išlaikytas. Bernardinų sodo sutvarkymo projektu atkurta primiršta istorinė prasmė, išsaugant vertingus elementus ir atkuriant prarastas dalis suformuota vieningą elementų ir formų visumą, atspindinti sunykusias vertybes. Sukurta patraukli aktyvaus poilsio infrastruktūra sostinės centre.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 1

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas prisidės prie LR Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje (2003 09 11 Nr. 1160) numatytų prioritetų įgyvendinimo: 1. Ekonomikos vystymosi srityje - projekto dėka bus sudarytos sąlygos verslui kurti paklausius turizmo produktus bei teikti įvairaus pobūdžio paslaugas; 2. Socialinio vystymosi srityje - įgyvendintas projektas leis sukurti naujas (nesezonines) darbo vietas. Projektas turės kultūrinę, edukacinę-pažintinę vertę, kas prisidės prie švietimo ir mokslo vaidmens didinimo, kultūrinio savitumo ir tapatumo išsaugojimo; 3. Regionų vystymosi srityje - projektas prisidės prie socialinės aplinkos Vilniaus mieste gerinimo ir taip skatins regiono vystymąsi; 4. Aplinkosaugos srityje - projekto metu bus racionaliai naudojami ištekliai, susidariusios statybinės atliekos bus utilizuojamos įstatymo nustatyta tvarka. Projektas neturės neigiamo poveikio darnaus vystymosi principų įgyvendinimui.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.vilnius.lt/lit/Struktura_ir_kontaktai/889
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://www.vilnius.lt/lit/Nuostatai/901
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
1
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
0
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai toliau investuojant į parko infrastruktūros elementų palaikymą ir vystymą. Projekto metu sukurta palanki verslo aplinka privataus verslo įmonėms, teikiančioms įvairaus pobūdžio – apgyvendinimo, maitinimo, aktyvaus poilsio įrangos nuomos, ekskursijų, pažintinių kelionių, renginių organizavimo ir kt. paslaugas generuos vietinio ir atvykstamojo turizmo lankytojų srautus. Sutvarkytame Bernardinų sode vykstantys renginiai padidins užsienio turistų koncentraciją vietovėje, didins turizmo produktus siūlančių verslo įmonių pajamas. Įgyvendinus projektą ir sutvarkius Bernardinų sodą bus išplėtota kompleksinė aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūra Vilniaus centre, kuri sudarys palankias sąlygas turizmo verslo plėtrai ir mažins jo sezoniškumą: parko takų sutvarkymas ir įrengimas, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas užtikrins kokybišką aplinką aktyviam poilsiui visais metų laikais.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.vilnius-tourism.lt/turizmas/pramogos/parkai/sereikiskiu-parkas/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.vilnius.lt/lit/Viesieji_pirkimai/815/905
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Diskusijos vyko su miesto plėtros specialistais.
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Nebuvo.

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Nebuvo.
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Apmokyti.
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Nurodoma.
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Taip.
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip.
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip.
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas.
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Neskelbiama.