Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

Aušros gatvės viešųjų erdvių sutvarkymas

Utenos rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Utenio a., Utena, Utenos apskritis, Lietuvos Respublika
Rajonas Utenos r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 90
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Vietinė ir urbanistinė plėtra,kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Regioninis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 2,43 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 197,21 EUR
Projekto tikslas Rekonstruoti Utenos kultūros centro pastatą ir prieigose esančias viešąsias erdves,siekiant suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą, pagerinti gyvenamąją aplinką,padidinti Utenos miesto - regioninio centro konkurencingumą bei patrauklumą Lietuvoje
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 17

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projekto įgyvendinimas prisidės prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra,kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto tikslo „Paskatinti efektyvų vietos potencialo panaudojimą ūkio plėtrai“ ir uždavinio „Mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus,ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse“ įgyvendinimo. Projekto veiklos nukreiptos į kompleksinį Utenos kultūros centro pastata bei prieigose esančių viešųjų erdvių sutvarkymą,taip mažinant Utenos miesto gyvenimo bei verslo aplinkos ir kokybės skirtumus palyginus su didžiaisiais Lietuvos miestais (Vilnius,Kaunas,Klaipėda). Tokiu būdu bus suformuotas miesto bendruomenės traukos centras. Be to,gerinant gyvenimo aplinką,bus padidintas miesto patrauklumas privačioms investicijoms.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.utena.lt/index.php/struktura-ir-kontaktai2
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
15
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Projekto įgyvendinimo metu bus kompleksiškai sutvarkytas Utenos kultūros centro pastatas, modernus pastato fasadas pagerins estetinį miesto centro vaizdą. Bus įrengtos automobilių stovėjimo vietos ir aikštelės, šaligatviai, apšvietimas, takai, sutvarkyti esamos scenos ir vėliavų stovų maršai, įrengtas fontanas. Įgyvendintas projektas prisidės prie sąlygų, skatinančių ir aktyvinančių bendruomenės bei miesto svečių kultūrinį ir socialinį gyvenimą, aktyvų poilsį.
Nuorodos į projekto rezultatus Projekto veiklos dar nėra baigtos.

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.utena.lt/index.php/veikla/viesieji-pirkimai/dokumentai
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
taip

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Taip
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Utenos rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Yra pateikta informacija apie Utenos rajono savivaldybės administracijos filialus- seniūnijas
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) http://www.utena.lt/index.php/pasitikejimo-telefonas-2
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Organizacijos elgesio principus ir etikos kodeksą apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos yra apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos yra apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Dokemtai nėra skelbiami viešai
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Projekto Finansavimo ir administravimo sutartyje yra nurodyta konfidencialumo sąlyga