Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

AUKŠTADVARIO MIESTELIO CENTRINĖS AIKŠTĖS REKONSTRAVIMAS IR JOS PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

Trakų rajono savivaldybės administracija

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Vytauto gatvė 33, Trakai Historical National Park, Trakai 21105, Lietuva
Rajonas Trakų r.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 37
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Europos regioninės plėtros fondo lėšos
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 490.673,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 38.173,00 EUR
Projekto tikslas Sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktųrą Trakų rajone.
Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta centrinės miestelio aikštės aplinka, tenkinant įvairių bendruomenės grupių kasdieninio bendravimo, susisiekimo ir eismo saugumo poreikius, bus išlaikyta Aukštadvario miestelio gamtinio ir istoriškai susiformavusio urbanistinio kraštovaizdžio struktūros darna ir estetinis vaizdas, išlaikytas tradicinį Dzūkijos etnografinio regiono architektūros pobūdis. Įgyvendinus projektą bus suformuota socialiniu, ekonominiu ir techniniu atžvilgiu pagrįsta, ekologiškai patikima, estetiška ir efektyviai valdoma aplinka, atitinkanti besikeičiančios savivaldybės bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius ir visapusiškai bus pritaikyta bendruomenės poreikiams. Įgyvendinus šį projektą, bus realizuoti Vilniaus regiono plėtros 2007-2013 m. plane ir Trakų rajono 2008-2015 m. strateginiame plėtros plane numatyti kaimo atnaujinimo ir viešosios infrastruktūros gerinimo tikslai ir uždaviniai.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 9

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta centrinės miestelio aikštės aplinka, tenkinant įvairių bendruomenės grupių kasdieninio bendravimo, susisiekimo ir eismo saugumo poreikius, bus išlaikyta Aukštadvario miestelio gamtinio ir istoriškai susiformavusio urbanistinio kraštovaizdžio struktūros darna ir estetinis vaizdas, išlaikytas tradicinį Dzūkijos etnografinio regiono architektūros pobūdis. Įgyvendinus projektą bus suformuota socialiniu, ekonominiu ir techniniu atžvilgiu pagrįsta, ekologiškai patikima, estetiška ir efektyviai valdoma aplinka, atitinkanti besikeičiančios savivaldybės bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius ir visapusiškai bus pritaikyta bendruomenės poreikiams. Įgyvendinus šį projektą, bus realizuoti Vilniaus regiono plėtros 2007-2013 m. plane ir Trakų rajono 2008-2015 m. strateginiame plėtros plane numatyti kaimo atnaujinimo ir viešosios infrastruktūros gerinimo tikslai ir uždaviniai.
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://www.trakai.lt/index.php?150981711
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.59D1FFDA35ED
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
7
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
2
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Taip
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Po projekto pabaigos už tęstinę veiklą atsakingas paramos gavėjas -Trakų rajono savivaldybės administracija. Projekto metu rekonstruotos viešosios infrastruktūros objektus prižiūrės ir eksploatuos Trakkų rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimu būdu parinkta gatvių ir kelių priežiūros įmonė. viešosios infrastruktūros priežiūros ir ekspluatacijos išlaidos bus dengiamos Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. ?Viešąjį tualetą ir geriamo vandens kolonelę ekspluatuos Aukštadvario seniūnija. Penkis metus po projekto užbaigimo bus teikiamos kasmetinės ataskaitos Centrinei projektų valdymo agentūrai apie stebesenos rodiklius po projekto įgyvendinimo pabaigos/.
Nuorodos į projekto rezultatus http://www.traku-zeme.lt/aukstadvarieciai-dziaugiasi-modernia-europinio-lygio-aikste/

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://www.trakai.lt/index.php?2213847858
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis taip
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
taip - sumažintas projektui skirtas finansavimas

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai Trakų rajono savivaldybės administracija yra Biudžetinė įstaiga, akcininkų/dalininkų neturi
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai Įstaigos tinklalapyje nurodomos seniūnijos
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) taip
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Etikos kodas Veiklos ir elgesio principus apibrėžia Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės, patvirtintos 2002 m. birželio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 968.
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Nuostatos apibrėžtos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė taip
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Investicijų projektas parengtas
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 Finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyta konfidencialumo sąlyga