Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Informacija apie projektą

2007–2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo užtikrinimas, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

Bendra informacija
Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vietovė Savanorių prospektas 28, Vilnius 03116, Lietuva
Rajonas Vilniaus m.
Bendras per visą gyvavimo laikotarpį įgyvendintas ES lėšomis finansuotų projektų skaičius 5
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto programinis laikotarpis
Nurodykite, pvz. 2007-2013
2007-2013
Programa, iš kurios buvo skirtas finansavimas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Prioritetas, pagal kurį finansavimas skirtas „Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančiam projektui VP3-4 Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui
„Jonvabalių“ iniciatyvoje dalyvaujančio projekto veiklos sritis ES struktūrinės paramos administravimas
Projekto finansavimo būdas
* Projekto finansavimas gali būti valstybinis, regioninis arba konkursinis. Konkursinis projektas nuo planinio skiriasi tuo, kad planiniams projektams neskelbiamas papildomas konkursas – tokie projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal ministerijų parengtas gaires. Konkursas skelbiamas naudingiausiems ir kokybiškiausiems projektams atrinkti tada, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų subjektų. Planiniai projektai ir jų vykdytojai atrenkami iš anksto pagal Vyriausybės ar ministerijų parengtas gaires; tokie projektai gali būti valstybiniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal nacionalinius strateginio planavimo dokumentus) arba regioniniai (kai projektų sąrašas sudaromas pagal regioninius strateginio planavimo dokumentus).
Valstybinis
Ar projektą įgyvendinanti organizacija / įmonė yra perkančioji organizacija?
Organizacijos ir įmonės, atitinkančios perkančiųjų organizacijų apibrėžimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendindamos ES projektus, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti turi vykdyti viešuosius pirkimus pagal šį įstatymą. Įmonės ar organizacijos, kurios nėra perkančiosios organizacijos pagal šį įstatymą, įgyvendindamos ES projektus prekes, paslaugas ar darbus turi pirkti pagal taisykles, numatytas Finansų ministro įsakyme dėl pirkimų neperkančiosioms organizacijoms.
Taip
Projekto įgyvendinimui skirta ES ir valstybės biudžeto lėšų suma 9.506.652,00 EUR
Suma, kurią projekto vykdytojas turėjo finansuoti iš savo lėšų 0,00 EUR
Projekto tikslas Sukurti ES struktūrinės paramos administravimo ir kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Projektu siekiama užtikrinti kokybišką 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau - LVPA) priskirtų priemonių (verslo, MTTP, turizmo ir energetikos sektorių plėtros) administravimą.
Projekto įgyvendinimo metu vykdytų pirkimų skaičius 274

1 Jonvabalis

Klausimas Atsakymas
Kaip šis projektas prisideda prie 2007-2013/2014-2020 m. veiksmų programos strategijos ir kaip toks prisidėjimas matuojamas Projektas atitinka 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto "Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui" įgyvendinimo priemonės VP3-4.1-FM-01-V "ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas" projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytas veiklas ir tiesiogiai prisideda prie programa siektino tikslo - sukurti ES struktūrinės paramos administravimo ir kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Projekto tikslas ir uždaviniai tiesiogiai prisideda prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto 1 uždavinio - sukurti ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo ir kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Įgyvendinus projekto veiklas bus pasiektas priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis - ES struktūrinės paramos administravimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (apmokytų darbuotojų skaičius).
Nuorodą į įmonės organizacinės struktūros schemą http://lvpa.lt/lt/struktura
Nuoroda į viešą įsipareigojimą nepažeisti su įmonės veikla susijusių teisės normų http://lvpa.lt/lt/istatai; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548
Skelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, skelbiami pirkimai – tai tokie pirkimai, kurie atliekami viešai apie juos paskelbus ir taip sudarius galimybę sudalyvauti visiems tiekėjams.
15
Neskelbiamu būdu vykdytų pirkimų skaičius
Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimu, neskelbiamu pirkimai – ai tokie pirkimai, kai skelbimai apie jų vykdymą nėra viešai pasiekiami ir kuriuose gali dalyvauti tik pakviesti tiekėjai. Tokiu atveju neveikia įprasti rinkos konkurencijos dėsniai, tad labai svarbu užtikrinti, kad tokie pirkimai vyktų atskaitingai ir būtų suvaldytos su mažesniu viešumu atsirandančios rizikos.
259
Projekto įgyvendinimo metu buvo nustatyta viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų Ne
Projekto tęstinumo užtikrinimas, projekto rezultatų matavimas ir įvertinimas, pasiekti rezultatai Veikloms finansuojamoms iš techninės paramos lėšų, tęstinumo reikalavimai netaikomi. Sukurta ES struktūrinės paramos administravimo ir kontrolės sistema, užtikrintas efektyvus šios sistemos funkcionavimas, tobulinama darbuotojų kvalifikacija, žinios ir gebėjimai. LVPA ES struktūrinės paramos administravimo srityje dirbo 166 darbuotojai, mokymuose dalyvavo 158 darbuotojai. Prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo prisidėjo 59 darbuotojai, mokymuose dalyvavo 56 darbuotojai.
Nuorodos į projekto rezultatus http://lvpa.lt/lt/lvpa-igyvendinami-projektai-190

2 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Nuorodą į organizacijoje patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles http://lvpa.lt/lt/pirkimo-taisykles
Prieš pradedant įgyvendinti šį projektą vyko konsultacijos su gyventojais ar kitomis suinteresuotomis grupėmis Ne
Projektui buvo taikyta finansinių korekcijų
Finansinės korekcijos – jeigu nustatomi projektų vykdytojų pažeidimai, jiems taikomos teisės aktuose numatytos finansinės korekcijos. Tai, priklausomai nuo nustatyto pažeidimo, gali reikšti, jog sumažinamas projektui skiriamas finansavimas, susigrąžinamas finansavimas tų išlaidų, kurios pripažįstamos netinkamomis arba netgi nutraukiama su projekto vykdytoju pasirašyta Finansavimo ir administravimo sutartis.
Ne

3 Jonvabaliai

Klausimas Atsakymas
Dėl pirkimų, vykdytų įsigyjant prekes ir paslaugas įgyvendinant šį ES projektą, vyko teisiniai ginčai Ne
Projektą įgyvendinant buvo bendradarbiaujama su socialiniais ekonominiais partneriais Ne
Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys prie projekto įgyvendinimo, yra apmokyti antikorupcijos rizikų / skaidrumo standartų srityje Taip
Organizacijos tinklapyje nurodoma, kas yra jos akcininkai / dalininkai LVPA savininko teises ir pareigas įgyvendna Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Įmonės tinklapyje nurodomos antrinės, pirminės bendrovės ir filialai LVPA filialų neturi
Organizacija skelbia apie pranešimo kanalus (būdus), kuriais gali naudotis jos darbuotojai, taip pat ir tiekėjai, agentai, subrangovai ir partneriai, norėdami saugiai ir konfidencialiai pranešti apie potencialius vidinės tvarkos pažeidimus ar klausti patarimo (pasitikėjimo linijos) Taip http://lvpa.lt/lt/korupcijos-prevencija
Organizacija turi elgesio ar etikos kodeksą Taip http://lvpa.lt/upload/files/Elgesio_kodeksas_v2(2015-01-16).pdf
Organizacijos turimame elgesio ir etikos kodekse yra dovanų politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Organizacijos turimame elgesio ar etikos kodekse yra interesų konfliktų sprendimo politiką reguliuojančių nuostatų Taip
Prieš pradedant projektą, buvo atlikta kaštų ir naudos analizė Ne
Atlikta (jeigu buvo atlikta) kaštų ir naudos analizė / investicijų projektas / verslo planas prieinamas viešai Ne
Nuoroda į projekto finansavimo ir administravimo sutartį bei jos priedą nr. 2 http://www.esparama.lt/paraiska?id=2321&order=&page=&pgsz=10