Lengvesnis būdas sužinoti, kur nukeliauja ES pinigai!

Ugdymo plėtotės centras

Organizacija ir jos vykdomi projektai

Projektas Adresas Rajonas
Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas (toliau – Modelio išbandymas ir diegimas) M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis, santraupa (toliau – UTNSM) M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra  (II etapas) M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Didlaukio gatvė 82, Vilniaus kolegija, Vilnius 08303, Lietuva
Pradinio ugdymo tobulinimas M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių  modelį M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas) M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones (toliau – MOBIK) M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų švietimo programų  ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė Didlaukio gatvė 82, Vilniaus kolegija, Vilnius 08303, Lietuva
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas”. M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas) M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Suaugusiųjų kompetencijų vertinimas plėtojant kryptingesnį suaugusiųjų mokymo(-si) programų planavimą ir įgyvendinimą M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra Didlaukio gatvė 82, Vilniaus kolegija, Vilnius 08303, Lietuva
Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas M. Katkaus gatvė 44, Vilnius 09218, Lietuva